بانک قراردادها
ارديبهشت 04 نوشته شده توسط 

قرارداد آرماتوربندی

این مورد را ارزیابی کنید
(5 رای‌ها)

این قرارداد در تاریخ ......... فی مابین شرکت...........به نمایندگی........... به نشانی .......... تلفن ......... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک طرف و آقای............ فرزند ......... به شماره..................... شناسنامه ............. صادره از .............. و به نشانی ..................... تلفن ............... که از طرف دیگر پیمانکار نامیده میشود مطابق با شرایط و مشخصات ذیل منعقد و از تاریخ انعقاد برای طرفین لازم الاجراء می باشد.

ماده 1 ) موضوع قرارداد :

در هر قسمت طبق نقشه ها و مشخصات فنی AII برشکاری ، خم کاری ، بستن و نصب آرماتور آجدار از نوع ....... نصب صفحه ستونهای اسکلت فلزی با اجرای صحیح مطابق نقشه ها به همراه آکس بندی و تراز مشخصی که از طرف کارفرما برای پیمانکار مشخص میگردد بهمراه هواگیری و گروت ریزی .

ماده 2 ) اسناد و مدارک قرارداد :

1-2- قرارداد حاضر

2-2- نقشه و مشخصات فنی عمومی و خصوصی که بنا به مورد توسط کارفرما ابلاغ می گردد.

3-2-کلیه دستورکارهائیکه در حین اجرا توسط کارفرما یا دستگاه نظارت ابلاغ می گردد.

ماده 3 ) مبلغ قرارداد :

مبلغ کل قرارداد ............ ریال پیش بینی میگردد که تا 25 درصد قابل افزایش یا کاهش می باشد که بر اساس صورت وضعیت پیشرفت کار طبق تائید دستگاه نظارت قابل پرداخت خواهد بود طبق نرخنامه ذیل :

آرماتوربندی از قطر 10 هر کیلو .......... ریال برای بتن مسلح باسیم پیچی لازم

آرماتوربندی از قطر 12 تا 18 هر کیلو ........... ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

آرماتور بندی از قطر 20 به بالا هر کیلو ............... ریال برای بتن مسلح با سیم پیچی لازم

جاگذاری ، هواگیری ، ترازکردن و گروت ریزی صفحه ستون هر عدد ............. ریال

تبصره یک – به قیمت های این قرارداد هیچگونه تعدیلی تعلق نمی گیرد.

تبصره دو- هزینه جاگذاری هر گونه قطعات پیش ساخته در بتن ، گذاشتن درزهای انبساط و نصب پلاستوفوم و فاصله انداز و واتراستاپ و غیره در قیمتهای فوق منظور شده است.

ماده 4 ) نحوه پرداخت حق الزحمه :

پس از اتمام کار پیمانکار موظف است نسبت به تهیه صورت وضعیت کارهای انجام شده اقدام نموده و صورت وضعیت تهیه شده را به تائید نماینده کارفرما برساند و کارفرما متعهد است با توجه به مفاد قرارداد نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد بر اساس صورت وضعیت تائید شده و پس از کسر 10 درصد حسن انجام کار و 5 درصد مالیات اقدام نماید.

تبصره یک- 5 درصد حسن انجام کار پس از تحویل موقت و 5 درصد پس از تحویل قطعی با درخواست کتبی پیمانکار و تائید کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد.

تبصره دو – 10 درصد کل قرارداد بعنوان پیش پرداخت از سوی کارفرما به پیمانکار پرداخت میگردد .

ماده 5 ) مدت قرارداد :

مدت قرارداد جمعا ....... ماه /روز شمسی از تاریخ .............. لغایت ................. میباشد .

ماده6 ) تعهدات پیمانکار :

1-6- پیمانکار از محل کار بازدید و از کم و کیف آن کاملا مطلع می باشد و کلیه نقشه ها و مشخصات فنی مربوط به اجرای کار را رویت نموده است و کلیه کارها را طبق نقشه و دستورکارها زیر نظر دستگاه نظارت بدون عیب و نقص انجام خواهدداد .

2-6- پیمانکار میبایستی در تمام مراحل کار در کارگاه حاضر بوده و در غیاب خود نماینده تام الاختیار ذیصلاح با اطلاعات فنی مورد نیاز که مورد تائید کارفرما نیز باشد حضور داشته باشد.

3-6- پیمانکار جهت اجرای حسن انجام تعهدات خود مبلغ............ ریال به صورت چک تضمین شده بانکی در قبال اخذ رسید تحویل کارفرما می نماید . چک مذکور پس از اتمام کار با تقاضای پیمانکار مسترد می گردد.

4-6- چنانچه پیمانکار نسبت به شروع کار در موعد مقرر اقدام ننماید ، سپرده پیمانکار به نفع کارفرما ضبط و قرارداد فیمابین بدون نیاز به هیچگونه تشریفات لغو شده تلقی می گردد.

5-6- چنانچه پیمانکار پس از شروع کار به هرعلت کار را متوقف نماید کارفرما می تواند بدون نیاز به تامین دلیل از دستگاههای قضایی و مراجع ذیصلاح نسبت به فسخ قرارداد اقدام و میزان کارکرد پیمانکار را تا تاریخ توقف کار طی صورتجلسه کارکرد که به تائید دستگاه نظارت رسیده است را تعیین نموده و یک نسخه از صورتجلسه را جهت اطلاع به پیمانکار تحویل نماید.

6-6- پیمانکار متعهد به رعایت دقیق برنامه زمان بندی اجراء عملیات می باشد و در صورت هرگونه تاخیر که ناشی از کار پیمانکار باشدکلیه خسارات وارده متوجه وی خواهد بود.

7-6- پیمانکار حق واگذاری کار به غیر را ندارد و در صورت اثبات چنین موضوعی ، کارفرما حق هر گونه اقدام را به هر شکل و به صورت تام الاختیار خواهد داشت .

8-6- پیمانکار در حفظ و حراست اموال شرکت ، ابزار ، ماشین آلات ، مصالح و قطعات مسئول است و کارفرما در هر مقطعی می تواند آمارگیری و بررسی از ابزار و وسائل و غیره نموده و در صورت وجود کمی و کاستی پیمانکار مسئول پاسخگویی و جبران خواهد بود.

9-6- پیمانکار مسئولیت کامل ناشی از منع قانونی کار کردن افراد مشمول نظام وظیفه و اتباع بیگانه خارجی بدون مجوز یا افرادی که به نحوی از حق کارکردن محروم هستند را دارد و کارفرما فرض را بر این قرار داده که افراد پیمانکار هیچ نوع منع قانونی برای کارکردن ندارند.

10-6- پیمانکار ملزم میگردد هرگاه عدم صلاحیت اخلاقی و یا فنی یک یا چند تن از پرسنل وی بنا به تشخیص مسئولین کارگاه محرز گردد ، حداکثر ظرف 48 ساعت از اعلام مسئولین کارکنان مذکور را تسویه حساب و تعویض و به جای آنها افراد مورد تائید را بکار گمارد .

11-6- در صورت وقوع حادثه برای پرسنل پیمانکار ، پیمانکار مسئولیت تهیه ، تکمیل و امضاء فرم گزارشات حادثه وزارت کار و همچنین کلیه جنبه های مالی و حقوقی آن را بعهده خواهد داشت .

12-6- پیمانکار مسئولیت کامل ایمنی پرسنل خود را بعهده داشته و متعهد خواهد بود که پرسنل خود را ملزم به استفاده از لوازم و وسائل استحفاظی نماید تا پرسنل دچار حادثه ناشی از کار نگردند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز اجباری می باشد.

13-6- پیمانکار تعهد می نماید که در پایان هر روز لیست کارگران خود را با مشخص نمودن وظیفه مربوطه به دفتر کارگاه تحویل نماید .

14-6- تهیه کلیه ابزار آلات و لوازم آرماتوربندی ( میز کار و آچار گوساله ، دستکش ، لباس ، کفش ، کلاه ایمنی ... ) به عهده پیمانکار می باشد .

15-6- پیمانکار موظف است جهت برش میلگردها از دستگاه هوا برش استفاده ننماید و حتی المقدور از قیچی استفاده نماید.

16-6-کلیه اسلیوگذاریها مطابق نقشه اعلام شده در تعهدات اجرای پیمانکار می باشد .

17-6- پیمانکار موظف است ، کلیه نکات فنی اعم از طول خم ها ، طول همپوشانی را رعایت نماید.

18-6- پیمانکار موظف است کلیه میلگردها را با رعایت مقررات تعیین شده در آئین نامه بتن ایران بصورت سرد خم نماید .

19-6- خم کردن میلگردها باید حتی المقدور بطور مکانیکی به وسیله ماشین مجهز به فلکه خم کن و با یک عبور در سرعت ثابت انجام پذیرد طوری که قسمت خم شده دارای شعاع انحنای ثابتی باشد.

20-6- پیمانکار مجاز نیست به منظور شکل دادن مجدد به میلگردها ، خم ها را باز و بسته نماید .

21-6- پیمانکار باید قبل از جاگذاری میلگردها ، اطمینان حاصل نماید که رویه آنها ، از هر نوع عامل و اثر زیانبار ، از قبیل گل ، روغن ، قیر ، دوغاب سیمان خشک شده ، رنگ ، کندگیر کننده زنگ پوسته شده و برف و یخ عاری است .

22-6- آرماتورها باید قبل از بتن ریزی مطابق نقشه های اجرایی در جای خود قرار گیرند و طوری بسته و نگهداشته شوند که از جابجایی آنها خارج از محدوده روا داریهای مجاز ( فصل هشتم آئین نامه بتن ایران ) جلوگیری شود .

23-6- برای به هم بستن آرماتورها بوسیله عناصر سازه ای باید از مفتولها یا اتصال دهنده ها و گیره های فولادی استفاده کرد و انتهای برجسته سیم ها و گیره ها در قشر بتن محافظ ( پوشش ) واقع نشود.

24-6- جنس ، ابعاد ، تعداد و فاصله لقمه ها و خرکها و سایر قطعات مورد استفاده برای تثبیت موقعیت میلگردها در جای صحیح باید طوری باشند که علاوه بر شرط بند 22 مانعی در برابر ریختن بتن و نقطه ضعفی در مقاومت و پایایی آن ایجاد نشود.

25-6- موقعیت آرماتورها باید قبل از بتن ریزی و هم در ضمن بتن ریزی کنترل شود ، تا پوششهای اسمی در محدوده رواداریهای مقرر شده ، به ویژه در طره ها به دقت تامین شود .

ماده 7 ) تعهدات کارفرما :

1-7-کارفرما متعهد است زمین مورد نیاز برای ایجاد کارگاه و اجراء عملیات موضوع پیمان را همراه با کلیه نقشه های اجرایی در اختیار پیمانکار قرار دهد .

2-7- تامین مصالح مصرفی به درخواست پیمانکار و تامین ماشین آلات حمل از انبار کارگاه تا محل اجرا بعهده کارفرما می باشد ( بارگیری ، حمل ، تخلیه مصالح از انبار تا محل اجرا به عهده پیمانکار می باشد ).

3-7- تامین محل اسکان پرسنل پیمانکار در کارگاه در حد مقدورات به عهده پیمانکار می باشد .

4-7- تامین آب و برق مورد نیاز کار.

5-7- اخذ و ارائه مجوزهای لازم جهت انجام کار.

6-7- پرداخت مبلغ انجام کار که پس از اتمام عملیات و تائید قابل پرداخت می باشد.

7-7- چنانچه تاخیری بواسطه کار کارفرما باشد پیمانکار جریمه ای نخواهد پرداخت و تشخیص این موضوع بعهده کارفرما می باشد و در اینصورت کارفرما متعهد است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ............... ریال به پیمانکار پرداخت نماید.

ماده 8 )موارد فسخ قرارداد:

1-8- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار

2-8- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد از سوی طرفین در موعد پیش بینی شده

3-8- تاخیر در شروع بکار بیش از 15 روز از تاریخ ابلاغ قرارداد

4-8- تاخیر در اجرای کار بطوری که دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سوء نیت پیمانکار بنماید .

5-8- غیبت بدون اجازه پیمانکار و یا تعطیل کردن کار بدون کسب اجازه کتبی از کارفرما

6-8- عدم پیشرفت کار متناسب با مقدار کاری که بایستی مطابق برنامه زمانبندی انجام شود .

تبصره – در کلیه موارد مذکور تشخیص و نظر کارفرما ملاک عمل بوده و قاطعیت دارد .

ماده9 ) دوره تضمین قرارداد :

مدت دوره تضمین قرارداد پس از اتمام کار که به تائید کارفرما و دستگاه نظارت رسیده ، دو برابر مدت زمان قرارداد می باشد در صورت بلانقص بودن کار انجام شده , مبلغ ده درصد حسن انجام کار و سپرده حسن انجام تعهدات با تقاضای پیمانکار به ایشان مسترد می گردد.

ماده 10) حل اختلاف :

در صورت بروز هرگونه اختلافی بین کارفرما و پیمانکار ، موضوع از طریق حکمیت توافق و حل و فصل خواهد گردید. آقای .......... به عنوان حکم مرضی الطرفین انتخاب می گردد . حکم داور برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده11) تعداد نسخ قرارداد :

این قرارداد در11ماده و پنج تبصره و در چهار نسخه تهیه و تنظیم شده که کلیه نسخهها حکم واحد را دارا و قابل اعتبار می باشد.

امضاءکارفرما امضاءپیمانکار

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید