بانک قراردادها
فروردين 11 نوشته شده توسط 
منتشرشده در فنی و خدماتی

قـرارداد خدمـات و نگهـداري شبکـه بی سیم ( وايـرلس

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

اين قرارداد وفق ماده 10 قانون مدني بین شرکت ................. ثبت شده به شماره ............... به نمايندگي آقاي ............ به نشاني : ...............................كه از اين پس در اين قـرارداد پيمانکار نـاميـده مي¬شـود از يك طرف و شرکت .............. به نمـايندگي آقاي ................. به سمت ........................... نشاني: .................................. به شماره تلفن ...........................که از اين پس کارفرما ناميده مي¬شود از طرف ديگر به شرح ذيل منعقد ¬گردید:

ماده1 -موضوع قرارداد:
1- پشتيباني فني و نگهداري از تجهيزات شبكه راديوئي ( وايرلس ) ذكر شده در پيوست شماره يك
2- توسعه و پشتيباني و بهينه سازي و مشاوره ارتباطات بين شبکه
3- پياده سازي امور پيکر بندي نرم افزاري
4- عيب يابي و تست ماهيانه پهناي باند راديو
5-نصب راديو پشتيبان در صورت نياز به تعمير و يا تعويض راديو زير بار
6- تعمير و تهيه راديو در صورت نياز
ماده 2- مدت قرارداد:
1-2- قرارداد حاضر از تاريخ / / لغايت / / به مدت 12 ماه داراي اعتبار و لازم الاجرا ميباشد.
2-2-در صورت تمايل كارفرما به تمديد قرارداد مي‌بايست كارفرما طي اعلام كتبي به پيمانكار به آدرس مندرج در اين قرارداد موافقت خود را اعلام نمايد.
ماده 3- مبلغ قرارداد:
1-3-مبلغ کل قرارداد ..............ريال و بصورت ماهيانه .................... مي‌باشد كه پس ازارائه صورتحساب از طرف پيمانكار و تأييد نماينده كارفرما پس از كسر كسورات قانوني قابل پرداخت است.
2-3- مبلغ قرارداد در محدوده شهر تهران وآدرسهای ذيل منظور گرديده است .
آدرس ها :
3-3- مبلغ قرارداد شامل قطعات مصرفي و تعويضي نميباشد و هزينه قطعات تعويضي و لوازم مصرفيطي صورتحساب جداگانه اي از طرف پيمانکار اعلام ميگردد.
ماده 4- تعهدات پيمانکار:
1-4- پيمانکار متعهد است که همواره از نظر ارتباطي (تلفني و اينترنتي و ...) در دسترس باشد و پس از اعلام مشکل از سوي کار فرما راهکار رفع مشکل را ارايه نمايد و چنانچه مشکل بر طرف نشد ظرف مدت حداکثر 4 ساعت در محل کار فرما حاضر و در اسرع وقت (حداکثر ظرف مدت 24 ساعت) نسبت به رفع مشکل اقدام نمايد.
2-4- پيمانكار متعهد ميگردد بمنظور تسريع در امور نماينده مطلع و داراي صلاحيت فني حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از انعقاد قرارداد به كارفرما معرفي نمايد.
3-4- پيمانکار متعهد است کليه تجهيزات را مورد کنترل قراردهد به شکلي که مورد تائيد نماينده کارفرما باشد.
4-4- پيمانکار متعهد است بمنظور خريد تجهيزات مناسب براي بهينه سازي زيرساخت شبکه با کارفرما مشاوره و همکاري بعمل آورد.
5-4- پيمانکار متعهد است در جلسات مشورتي که حول موضوعات مورد تعهد توسط کارفرماتشکيل ميگردد، ضمن دعوت قبلي (حداقل 48 ساعت قبل از تشکيل جلسه) و بمدت حداکثر 8 ساعت در ماه شرکت نمايد (هزينه اياب و ذهاب و اسکان بعهده شرکت پيمانکار خواهد بود).
تبصره 1 : پيمانکار متعهد است در خصوص برگزاري کلاسهاي آموزشي مربوط به شبکه وايرلس بمنظور ارتقاي مهارتهاي فني کارشناسان با کارفرما همکاري نمايد شيوه همکاري ، موضوعات دوره آموزشي و مبلغ پرداخت حق التدريس براساس تفاهمات جداگانه اي است که به موافقت طرفين خواهد رسيد.
6-4- پيمانکار متعهد ميگردد کليه تجهيزات مورد قرارداد (پيوست شماره 1) را کنترل کمي و کيفي نمايد.
7-4- تعميرات مورد نياز حتي الامکان در محل کارفرما انجام خواهد شد.
تبصره 2 : در صورت عدم وجود قطعه يدکي مورد نياز در بازار ، مشاوره لازم توسط پيمانکارجهت امکان سنجي و رفع ايراد ارائه ميگردد اما پيمانکار هيچگونه تعهدي در قبال تهيه قطعه مورد نظر را ندارد مگر آنکه قطعه مورد نظر ، توسط پيمانکار در اختيار کارفرما قرار داده شده باشد (تحت الحمايه پيمانکار باشد).
8-4- اگر دستگاهي نياز به تعمير در خارج از محل قرارداد داشته باشد و در صورتيکه زمان تعميربيش از 24 ساعت به طول انجامد و چنانچه نبود دستگاه فوق مخل انجام کار گردد، پيمانکارموظف به جايگزيني يک دستگاه بجاي دستگاه در حال تعمير ميباشد.
9-4- حمل دستگاه معيوب به تعميرگاه و بالعکس (آدرس های قيد شده در قرارداد) توسط پيمانکار انجام مي‌پذيرد.
تبصره 3 : هزينه حمل دستگاه خارج از آدرس های قيد شده بعهده کارفرما ميباشد.
ماده 5- تعهدات کارفرما:
1-5- کارفرما متعهد ميگردد نماينده اي را بصورت کتبي ونهايتاً طي مدت 10 روز پس از امضاءقرارداد معرفي نمايد.
تبصره 4 : فقط درخواستهاي نماينده کارفرما يا امضاءکنندگان قرارداد که در چارچوب مفاد آن ميباشد لازم الاجراء بوده و درخواستهاي ديگر عوامل که به تائيد مديريت (کارفرما) نرسيده باشد ، فاقد ارزش خواهد بود و پيمانکار هيچگونه تعهدي در قبال درخواستهاي افراد متفرقه ندارد.
2-5- کارفرما تعهد مينمايد پرداخت مبلغ ماهيانه مورد توافق در ماده 5 را به صورت منظم و بدون ديرکرد به پيمانکار پرداخت نمايد.پرداخت صورتحسابهاي ارسالي و مبلغ تعيين شده در قرارداد حداکثر تا مدت 10 روزبعد از تاريخ صورتحساب به پيمانکار خواهد بود.
3-5- مشاوره با پيمانکار در مورد هر گونه تغيير و تحول و يا خريد ، نصب و راه اندازي هر گونهتجهيزات مرتبط کامپيوتري در صورت نياز کارفرما.
تبصره 5 : کليه دستگاهها و تجهيزاتي که توسط پيمانکار تهيه ، نصب و راه اندازي گردد ؛ بر اساسيک الحاقيه که به امضاء طرفين قرارداد خواهد رسيد تحت پوشش تعمير و نگهداري قرار خواهند گرفت بديهی است در صورت افزايش وايرلس ها و يا آدرس ها به مبلغ قرارداد اضافه خواهد شد.
تبصره 6 : کليه دستگاهها وتجهيزاتي که رأساً توسط کارفرما تهيه ، نصب و راه اندازي گردد (در صورت نياز) طي توافق جداگانه و بر اساس يک الحاقيه جديد که به امضاء طرفين قراردادخواهد رسيد ، تحت پوشش تعمير و نگهداري قرار خواهند گرفت که در صورت افزايش وايرلس ها به مبلغ قراردادها نيز اضافه خواهد شد.
ماده 6- حسن انجام كار :
از هر پرداختي معادل 10% به عنوان حسن انجام كار كسر و پس از انجام موضوع قرارداد به پيمانكار مسترد خواهد شد اگر خساراتي از طرف پيمانكار به موضوع قرارداد وارد شود و پيمانكار از رفع عيوب استنكاف بنمايد كارفرما مي تواند بدون قيد و شرط جهت مرتفع شدن عيب و نقص وارده از محل 10% حسن انجام كار تأمين نمايد و از اين حيث پيمانكار هر گونه اعتراضي را از خود ساقط مي نمايد .
ماده 7 - تجهيزات , دستگاهها و سيستمهاي موضوع قرارداد:
ليست اوليه تجهيزات شبکه مشمول قرارداد , در پيوست شماره يک مشخص گرديده است و ليست نهائي از کليه سخت افزارهاي مورد توافق در صورتجلسه تنظيمي بين نمايندگان پيمانکار و کارفرمامشخص خواهد شد .
ماده 8 - قوه قهره (فورس ماژور):
در صورت بروز حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله و... استمرار قرارداد بعد از مرتفع شدن حوادث يادشده با توافق طرفين است.
ماده 9 - ساير شرايط قرارداد:
1-9- پيمانکار متعهد است فايلهايي که در اختيار وي قرار ميگيرد (به هر صورت)ميبايستنسبت به حفظ و نگهداري آن نهايت سعي انجام دهد و هر گونه سوء استفاده از آنها(اگر ثابت شود از سوي پيمانکار بوده) خيانت در امانت محسوب شده و عواقب آن متوجه پيمانکار خواهد بود.
2-9- کليه کسورات قانوني مرتبط با قرارداد بعهده پيمانکار ميباشد.
3-9- خسارات عمدي و يا ناشي از قصور کارفرما در بهره برداري از سيستم به عهده کارفرماخواهد بود.
4-9- خسارات ناشي از تعميرات انجام شده توسط افراد متفرقه ، بعهده کارفرما ميباشد.
5-9- پيمانکار هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارات ناشي از آتش سوزي ، زلزله ، سيل و حوادثغير مترقبه ندارد.
6-9- خسارات ناشي از حمل و نقل سيستم هاي موضوع قرارداد توسط کارفرما يا افراد متفرقه، بعهده کارفرما ميباشد.
7-9- کارکنان استخدامي پيمانکار هيچگونه رابطه استخدامي با کارفرما نداشته و پرداخت همه حق و حقوق (حقوق ، بيمه و ...) به عهده پيمانکار مي باشد.
ماده 10 - نشاني طرفين:
نشاني طرفين قرارداد:
1- 10 - شرکت به نشانی .............................................................................
2- 10 – شرکت به نشانی .............................................................................
3- 10 - هر يک از طرفين در صورت تغيير آدرس , مکلف اند ظرف پنج روز نشاني جديد را کتباً به طرف مقابل ابلاغ نمايند و تا زماني که نشاني جديد ابلاغ نگرديده ، ارسال اوراق به نشاني قبلي به عمل خواهد آمدو در حكم ابلاغ قانوني و واقعي مي‌باشد.
ماده 11- فسخ قرارداد :
در صورتيكه طرفين قرارداد از ايفاء هر يك از تعهدات خود استنكاف نمايند هريک حق دارند ظرف مهلت يكماه از استنكاف، قرارداد را پس از اعلام کتبی به صورت يكجانبه فسخ نمايند.
ماده 12- نسخ قرارداد :
اين قرارداد در دو نسخه مشتمل بر .... برگ حاوي 12 ماده و 27 بند و 6 تبصره كه همه در حكم واحد است، در تاريخ / / تنظيم و مبادله گرديد.

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید