بانک قراردادها
دی 23 نوشته شده توسط 
منتشرشده در اداری و استخدامی

قرارداد کار مدیریت اجرایی آژانس مسافرتی

این مورد را ارزیابی کنید
(10 رای‌ها)

این قرارداد نمونه ای از قراردادهای کار جهت استخدام مدیر اجرایی آژانس مسافرتی می باشد که با توجه به ضوابط، شرایط و ویژگیهای خاصی که برای مدیریت این گونه موسسات و دفاتر وجود دارد تغییرات در متن قرارداد کار نیز با رعایت مقررات و ضوابط قانون کار ضروری می باشد.

براساس ضوابط مندرج در قانون کار، این قرارداد فیمابین شرکت خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی ............................... به شماره ثبت.......... ثبت شده در اداره ثبت شرکتهاي تهران به نمایندگی آقای .................................. به عنوان ........................ مدیر عامل و عضو هیئت مدیره به نشانی ................................................................... به عنوان «کارفرما » از یک سو و

نام : .............. نام خانوادگی: ..................   نام پدر: .......... ش ش: .............. ت.ت: ......... كد ملي: ...................   محل صدور:   ............ وضعيت تاهل : ..........   تعداد فرزند: ....... مدرک تحصیلی: ................ معرف آقا /خانم    ................................ نشانی محل سکونت: .................................................................................... كدپستي ..................................که در این قرارداد « کارپذیر » نامیده می شود از سوی دیگر و با شرايط زیر منعقد گردید.

ماده 1) حقوق و مزایای ماهانه:

حقوق و مزایای ماهانه کارپذیر به شرح زیر پس از تایید کارکرد پرداخت خواهد شد.

مبلغ .......................... ريال معادل ................................. تومان که در پایان هر ماه پرداخت خواهد شد.

تبصره 1 : مبلغ مذکور پس از کسر کسورات قانونی به کار پذیر پرداخت خواهد شد.

تبصره 2 : به غیر از مبلغ توافق شده هیچگونه مبلغ اضافی و مزایای قانونی به کار پذیر تعلق نخواهد گرفت.

ماده 2) شغل كارپذير :

عبارت است از مدیریت اجرایی بر کلیه فعالیتهای موسسه به شرح ماده 3 این قرارداد و مدیریت فنی موضوع بند « ب » آیین نامه نظارت بر تأسیس و فعالیت دفترهاي خدمات مسافرتی ، سیاحتی ، جهانگردي و زیارتی ( مصوب جلسه مورخ 27/3/1380 هیئت وزیران ) مبنی بر مدیریت فنی بر ارائه خدمات سیاحتی – جهانگردي در زمینه اخذ روادید ، تنظیم و انجام مسافرت گروهی داخلی و خارج ، ذخیره مکان و هرگونه خدمات ایرانگردي و جهانگردي با رعایت قوانین و مقررات ایرانگردي و جهانگردي

ماده 3) شرح وظایف کار پذیر :

3-1- انجام کلیه امور ذکر شده در ماده 16 اساسنامه شرکت

3-2- نظارت و کنترل ورود و خروج پرسنل

3-3- نظارت بر موجودی استاک و درخواست بلیط از چارتر کننده ها و شرکتهای هواپیمایی.

3-4- هماهنگی با امور مالی جهت تهیه و ارسال گزارشهای فروش شرکتهای هواپیمایی.

3-5- بررسی صورتحسابهای ارسالی از شرکتهای هواپیمایی و پاسخ به آنها.

3-6- پیگیری و مکاتبات با شرکتها و عقد قرارداد های جدید و غیره .

3-7- هماهنگی با کارفرما و اعلام راهکارهای مناسب جهت پیشبرد و بهبود فروش و ارائه خدمات بهتر به مراجعین.

3-8- پاسخگویی به مقامات ذیربط از جمله سازمان ایرانگردی و جهانگردی و پاسخگویی به شکایات احتمالی وارده .

3-9- نظارت برتهیه اطلاعیه تبلیغاتی و هماهنگی با کارفرما جهت درج در روزنامه .

3-10- نظارت بر پیگیری عقد قرارداد با شرکتها و کارخانجات و ادارات جهت ارائه خدمات با هماهنگی کارفرما.

3-11- تقسیم وظایف و کار روزانه زیر مجموعه و پیگیری اجرای صحیح و به موقع کارها و پرداخت هر گونه پاداش یا اضافه کار و یا فسخ قرارداد در صورت عدم رضایت از کار کارمند زیر مجموعه .

3-12- پرداخت هزینه های مربوط به شرکت اعم از حقوق کارکنان و پرداخت قبوض آب ، برق .... از محل بند 4-7 این قرارداد.

3-13- مطالعه دقیق بخشنامه ها و دستور العمل های صادره از سوی مقامات ذیصلاح و کارفرما و ابلاغ به قسمتهای مربوطه و نظارت بر حسن انجام کامل آنها .

3-14- مصاحبه و جذب نیروی مورد نیاز و معرفی به کارفرما جهت انجام امور استخدامی.

3-15- دریافت مجوزهای لازم جهت تورهای مختلف با هماهنگی مدیر تور.

ماده 4) شرایط مورد توافق طرفین :

4-1- تصمیم نهایی در کلیه امور شرکت با رئیس هیات مدیره می باشد .

4-2- کلیه مسئولیت ها و اختیارات امور مالی که جزء وظایف مدیر اجرایی می باشد به کارفرما ( رئیس هیات مدیره ) واگذار می گردد و تصمیماتی که دارای بار مالی می باشد می بایست با تائید کارفرما انجام پذیرد.

4-3- کارپذیر (مدیر اجرایی) تنها مسئول اجرای تصمیمات هیات مدیره و ارتباطات سازمانی و دولتی می باشد و طبعاً مسئولیت عواقب احتمالی اجرای تصمیمات و دستورات رئیس هیات مدیره از قبیل مشکلات حقوقی و شکواییه های احتمالی و ضررو زیان ناشی از اجرای تصمیمات هیات مدیره و کلیه تعهدات ایجاد شده برای شرکت که ناشی از دستورات و اقدامات هیئت مدیره یا رئیس هیئت مدیره باشد طبعاً برعهده شخص رئیس هیات مدیره خواهد بود و در صورتی که مشکلات حقوقی و شکواییه های احتمالی و ضررو زیان وارده بر شرکت ناشی از اعمال ، افعال و تصمیمات شخص کارپذیر ( مدیر اجرایی ) باشد کارپذیر شخصاً پاسخگو بوده و جبران خسارت بر عهده مشارالیه خواهد بود.

4-4- فوق العاده ماموریت و هزینه سفر متعلقه به ماموریتهای انجام یافته مطابق قانون کار و پس از ارائه گزارش ماموریت و تائید آن از سوی کارفرما به کارپذیر پرداخت خواهد شد.

4-5- کارفرما در هر زمان در طول مدت قرارداد می تواند بعد از پرداخت حق الزحمه متعلقه تا زمان فسخ بر اساس قانون کار ، نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.

4-6- کارپذیر می تواند با سی روز اعلام کتبی قبلی قرارداد را فسخ نماید ، در این صورت حق الزحمه متعلقه تا زمان فسخ با توجه به مفاد این قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد شد .

ماده 5) محل کار:

محل کار کارپذیر، شهرستان تهران می باشد و هر گونه جابه جایی کارپذیر در طول مدت قرار داد در حوزه عملکرد کارفرما از اختیارات کارفرما می باشد.

ماده 6) مدت قرارداد :

از تاریخ ........... تا تاريخ .................. به مدت ................ شمسی تعيين مي گردد. استمرار عملی در اجرای مفاد این قرارداد پس از اتمام مدت قرارداد تا زمان اعلام کتبی پایان کار از سوی هریک از طرفین به منزله تمدید عملی این قرارداد بر اساس شرایط و ضوابط مندرج درآن می باشد.

ماده 7) ساعات کار:

ساعات كار برابر مقررات داخلي كارفرما و با توجه به ساعت كار قانوني به كارپذير اعلام خواهد شد . مضافاً اضافه كاري مازاد بر ساعت كار قانوني براساس ماده 59 قانون كار خواهد بود .

تبصره : ساعات صرف غذا و استراحت جزء ساعات کار محسوب نمی شود.

ماده 8) تعطیلات هفتگی و رسمی :

روز جمعه، روز تعطیل هفتگی با استفاده از مزد می باشد. تعطیلات رسمی نیز برابر تعطیلات رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران بوده ولی تعطیلات اتفاقی با هماهنگی قبلی کارفرما خواهد بود.

ماده 9) مرخصی كار پذير :

مرخصی کارپذیر به ازاء هر ماه 2 روز در ماه بوده که استفاده از آن منوط به موافقت کار فرما می باشد و در صورت ضرورت برای مرخصی استعلاجی میزان آن از میزان مرخصی مذکور کسر یا به نسبت حق الزحمه به ازاء هر روز کسر خواهد شد.کار پذیر می تواند در هر ماه با اطلاع کارفرما از 5/1 ساعت مرخصی ساعتی استفاده نماید.

 ماده 10) تعهدات کارپذیر:

1-10-کارپذیر ملزم و متعهد به رعایت مقررات و آئین نامه های داخلی محل کار و همچنین رعایت ضوابط و اصول ایمنی و نظم و حفظ شئونات اخلاقی و اسلامی است و همچنین مکلف است به طور مرتب و احسن در جهت انجام امور محوله از سوی کارفرما عمل نماید و از امکانات و وسایل و ابزارآلاتی که در اختیارش قرار داده شده به نحو احسن و صرفاً در جهت امور محوله و بدون حق استفاده شخصی استفاده نموده و ضمن رعایت بهداشت فردی، محیط کار را پاکیزه نگهدارد.

2-10- از قبول هرگونه کار و یا تعهد استخدامی دیگری در طول مدت قرارداد خودداری نماید.

3-10- کلیه اطلاعات مربوط به کارفرما را که در اثر ارجاع کار و یا اطلاع از مفاد مذاکرات و یا پرونده ها تحصیل نموده، محرمانه تلقی و در حفظ اسرار، اسناد و مدارک دقت لازم معمول و نسبت به وظائف امانت داری خود عمل نماید.

4-10- در پایان مدت قرارداد و یا فسخ قراردادکلیه اموال ، اسناد و مدارک متعلق به کارفرما را مسترد نماید.

5-9- در صورت ورود هرگونه خسارت مادی یا معنوی ناشی از اقدامات مقصرانه وی در حین انجام وظیفه و یا به مناسبت آن نسبت به اشخاص ثالث و یا کارفرما خسارات مزبور را راساً جبران نماید.

6-10- كارفرما ماذون است در مواردي كه به تشخيص خود جهت بيمه تكميل درمان يا اقدامات رفاهي و خدماتي قراردادهايي منعقدكند يا تسهيلاتي برقرار سازد نسبت به كسر اقساط و هزينه هاي آن از حقوق و مزاياي كارپذيراقدام نمايد.

7-10- كارپذير ملزم به ارائه تضمين قابل قبول كه از سوي كارفرما تعيين مي گردد خواهد بود كارفرما مي تواند از محل تضمين مربوطه نسبت به جبران خسارت اقدام كند.

8-10- کارپذیر مکلف است در صورت تغییر محل سکونت نشانی جدید را به کارفرما اعلام دارد در غیر این صورت نشانی مندرج در این قرارداد به عنوان نشانی قانونی کارپذیر تلقی می شود.

ماده11) تعهدات كارفرما :

1-کارفرما متعهد است ماهیانه مبلغی به عنوان تنخواه جهت هزینه های مربوط به امور جاری شرکت اعم از هزینه های مصرفی و اداری و پرسنلی در اختیار کارپذیر قرار دهد کار پذیر نیز مکلف است در پایان هر ماه گردش مالی مربوط به تنخواه و گزارش هزینه کرد آن را به کارفرما ارائه نماید . پرداخت تنخواه منوط به ارائه گزارش مزبور خواهد بود.

2- كارفرما ملزم به بيمه نمودن كارپذير از تاريخ شروع به كار نزد سازمان تامين اجتماعي مي باشد.

3- انعقاد این قرارداد هیچگونه حقی مبنی بر تمدید قرارداد یا استخدام دائم یا حقوقی بیش از میزان تعیین شده در این قرارداد برای کارپذیر ایجاد ننموده و فقط برای مدت مندرج در قرارداد با حقوق و شرایط مذکور معتبر می باشد. .

ماده 12 ) موارد فسخ قرارداد:

علاوه بر اختیار کارفرما در بند 5-4 این قرارداد ، در صورت تحقق هر یک از شرایط ذیل بنا به تشخیص و اعلام کارفرما، قرارداد کار خاتمه یافته تلقی می گردد و کارپذیر قبول نمود که مبلغ .......................... ریال به عنوان وجه التزام تخلف از شرایط قرارداد به کارفرما پرداخت نماید بدیهی است کارفرما می تواند وجه التزام مذکور را از محل تضمین اخذ شده وصول و به حساب خود کارسازی نماید .

1) غیبت غير مجاز به مدت 2 روز متوالي يا 3 روز متناوب در طول مدت قرارداد .

2) تاخير در ورود يا تعجيل در خروج از محل كار جمعاً بمدت 4 ساعت در ماه به غیر از مواردی که قبلاً با کارفرما هماهنگی شده باشد.

3) ارتكاب كليه اعمال مجرمانه كه موجب محكوميت قطعي كارپذير از سوي مقامات قضايي گردد.

4) عدم رعايت شئونات اسلامي و اخلاق حرفه اي از جمله عدم رعايت ضوابط ايمني و بهداشتي ، پوشش نامناسب ، برخورد غير اخلاقي با همكاران و مديران مافوق و كاركنان تحت امر، ارباب رجوع، سوء استفاده از اموال و امكانات كارفرما ، ارائه گزارش خلاف واقع و اظهار مطالب كذب به مناسب انجام وظيفه يا در ارتباط آن، افشاي مستندات و مدارك و نيز افشاء اسرار كاري و تجاري كارفرما به هر شكل از جمله : از طريق نشر الكترونيكي حسب تشخيص كارفرما.

5 ) بی احتیاطی ، کم کاری، سهل انگاری و بی دقتی در انجام وظیفه و حفظ اموال کارفرما.

6 ) ارائه اطلاعات نادرست در تكميل پرسشنامه یا مدارك استخدامي یا اصالت نداشتن مدارك ارائه شده .

7) قصور و تعلل در انجام وظايف محوله يا ايجاد بي نظمي و بر هم زدن آرامش در محيط كار و ترغيب يا تحريك ديگران به كم كاري يا اعتصاب و تحصن.

8) عدم رعايت مقررات داخلي كارفرما در ساير موارد.  

9) امتناع از شرکت در دوره های آموزش یا ناتوانی در گذراندن دوره های مذکور.

10) ترك كار

ماده13 ) مزایای پایان کار :

مزایایی که قانوناً به کارمند تعلق خواهد گرفت ( نظیر پاداش آخر سال و غیره ) طبق مقررات مربوطه پرداخت خواهد شد.

ماده 14) تعداد نسخ قرارداد :

این قرارداد در 14 ماده و 3 تبصره در 2 نسخه متحد المتن که کلیه نسخ آن در حکم واحد می باشندتنظیم و پس از امضاء بین طرفین مبادله گردید . كارپذير پس از مطالعه مفاد قرارداد و علم كامل از مندرجات آن مبادرت به امضاء ذيل آن نموده و كليه ادعاهاي احتمالي بعدي را از خود سلب و ساقط نمود

نام، نام خانوادگی، امضاء و اثر انگشت کارپذیر                           امضاء کارفرما

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
مطالب قبلی و بعدی این محتوا: قرارداد کار استخدام مدیر حقوقی

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید
X

We've sent you to another page!

The page you requested (/administrative:and-employment/قرارداد:کار-مدیریت-اجرایی-آژانس-مسافرتی) does not exist on our site, so we sent you to this one instead, which we found similar. We hope to have guessed right, please don't blame us, we're just computers ;). Other similar pages are: