بانک قراردادها
فروردين 11 نوشته شده توسط 

قرارداد پیمانکاري لوله کشی مجتمع هاي مسکونی ، تجاري ، اداري

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
ماده -1 طرفین قرارداد

-1/1 شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه......صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود .
-1/2شرکت ......................... به مدیریت آقاي ......................... فرزند ......................... شماره شناسنامه......................... صادره از ......................... متولد ......................... ساکن ......................... تلفن ......................... که در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود .
ماده 2- موضوع قرارداد
لوله کشی مجتمع هاي مسکونی ، تجاري ، اداري طبق نقشه و طرح و شرح و مشخصات ضمیمه قرارداد
ماده 3- مدت قرارداد
از تاریخ ......................... لغایت ......................... مدت ......................... سال می باشد.
ماده 4- مبلغ قرارداد
مبلغ کل ......................... ریال می باشد .
ماده 5- نحوه پرداخت
مرحله اول مبلغ ......................... ریال به عنوان پیش پرداخت بعد از دریافت یک فقره چک به معادل مبلغ پرداختی از پیمانکار به عنوان تضمین پیش پرداخت جهت شروع کار
مرحله دوم : مبلغ ......................... ریال بعد از انجام ......................... درصد کار یا تعهد
مرحله سوم : مبلغ ......................... ریال بعد از اتمام کار یا تعهد ، بعد از کسر کسورات قانونی
ماده 6- وظایف و تعهدات پیمانکار
-6/1 پیمانکار متعهد می شود طبق طرح و شرح مشخصات مندرج در ضمیمه این قرارداد لوله کشی مجتمع هاي مسکونی........................... را در موعد مقرر انجام و به کارفرما تحویل دهد .
-6/2 پیمانکار متعهد می شود لوله کشی مجتمع هاي را با دقت لازم انجام داده و هرگونه ایراد و عیبی را که بعد از تحویل موقت بوجود آید ، برطرف نماید . دوره تحویل موقت به مدت 3 ماه می باشد .
-6/3 پیمانکار متعهد می شود حقوق و مزایاي کارگران متخصص و ساده را پرداخت نماید ، و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/4 پیمانکار متعهد می شود کلیه کارگران را بیمه تامین اجتماعی و بیمه حوادث نماید و پاسخ گوي هرگونه خسارت ناشی از حوادث در حین انجام کار باشد .
-6/5 پیمانکار متعهد می شود طبق نظر ناظر فنی کارها را انجام دهد و در صورت تخلف از دستورات کارفرما و نماینده آن بعد از یک اخطار کتبی رفع نقص با اعلام و ارزیابی خسارت توسط کارشناس رسمی دادگستري مبلغ خسارت وارده از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر می شود .
-6/6 پیمانکار متعهد می شود وسایل ایمنی و حفاظتی لازم را تهیه و در اختیار کارکنان خود قراردهد .
-6/7 کارفرما متعهد می شود کلیه ابزار کار و دستگاههاي مورد نیاز را جهت کار تهیه نموده و کارفرما در این رابطه مسئولیتی نخواهدداشت .
-6/8 پیمانکار متعهد می شود کلیه قوانین و مقررات مالیاتی ، بیمه ، ایمنی ، حفاظتی و غیره را رعایت نماید و هزینه هاي مالیاتی ، بیمه ، لوازم ایمنی و حفاظتی و دیگر کسورات قانونی را پرداخت نماید .
-6/9 پیمانکار متعهد می شود چنانچه در اجراي تعهدات خود تاخیر نماید ، به ازاي هر روز تاخیر مبلغ ......................... ریال از مطالبات مشارالیه توسط کارفرما کسر شود .
-6/10پیمانکار متعهد می شود دو فقره چک به مبلغ کل ......................... ریال که یک فقره به مبلغ پیش پرداخت ، و یک فقره دیگر به مبلغ کل قرارداد است جهت حسن انجام کار تحویل کارفرما بدهد که بعد از انجام قرارداد و تائید ناظر فنی کارفرما به پیمانکار مسترد نماید .
-6/11 پیمانکار متعهد می شود بدون موافقت کارفرما تمام یا قسمتی از موضوع این قرارداد را به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر واگذار ننماید یا انتقال ندهد .
ماده -7 وظایف و تعهدات کارفرما
-7/1 کارفرما متعهد می شود طبق قرارداد در مهلت مقرر مطالبات مالی پیمانکار را پرداخت نماید ، و تعهدات مالی خود را به موقع انجام دهد .
-7/2 کارفرما متعهد می شود کلیه لوله هاي آب ، سه راهی ، مغزي و غیره را که در رابطه با لوله کشی آب نیاز هست طبق دستور مهندس ناظر و پیمانکار تهیه و در محل کار آماده نماید ، و هزینه هاي حمل و نقل را پرداخت نماید .
-7/3 کارفرما متعهد می شود بعد از اتمام قرارداد و تسویه پیمانکار بعد از تائید مهندس ناظر و نماینده کارفرما کلیه اسناد یا وجه تضمینی پیمانکار را به نامبرده مسترد دارد .
-7/4 کارفرما متعهد می شود کارفرما شخصی را به عنوان ناظر فنی و کارشناس بطور کتبی به پیمانکار معرفی نماید تا بر حسن انجام کار نظارت کامل داشته باشد .
-7/5 کارفرما آقاي ......................... فرزند ......................... را به عنوان ناظر فنی و نماینده قانونی خود معرفی و
دستورات و تعهدات آن در حکم دستورات و تعهدات کارفرما بوده و براي پیمانکار طبق مفاد قرارداد لازم الاجرا خواهدبود .
ماده 8- فسخ قرارداد
در صورت تخلف پیمانکار از شروط و مشخصات قرارداد ، کارفرما می تواند براساس ماده 46 و 47 شرایط عمومی پیمان قرارداد را فسخ نماید . بدین منظور ضمن اعلام کتبی موارد تخلف از مشارالیه می خواهد که ظرف
......................... روز/ ماه نسبت به تسویه حساب اقدامات لازم را انجام دهد . پس از گذشت موعد معین شده قرارداد فسخ شده محسوب می شود .
ماده 9- حوادث قهري و غیرمترقبه
جنگ اعم از اعلام شده یا نشده ، انقلابات و اعتصابات عمومی ، شیوع بیماري هاي واگیردار ، زلزله ، سیل و طغیانهاي غیرعادي ، خشک سالیهاي بی سابقه و همچنین آتش سوزیها ي دامنه داري که ناشی از کار پیمانکار نباشد جزء حوادث قهري محسوب شده و طرفین قرارداد در شرایط حوادث قهري و غیرمترقبه مسئولیتی نخواهند داشت ؛ مگر بعد از رفع آن در صورت تمایل طرفین قرارداد ادامه یافته و در غیر این صورت با توافق فسخ می شود .
ماده 10- مرجع حل اختلاف
در صورتی که اختلافاتی بین کارفرما و پیمانکار بروز کند اعم از این که مربوط به اجراي موضوع قرارداد و یا مربوط به تفسیر و تعبیر هر یک از مواد قرارداد و شرایط عمومی و سایر اسناد و مدارك پیوست قرارداد باشد . چنانچه طرفین نتوانند موضوع اختلاف را از راه توافق رفع نمایند از طریق مراجعه به محاکم و مراجع صالحه دادگستري حل و فصل خواهدشد
در شرایط اختلاف پیمانکار ملزم است که تا حل اختلاف تعهداتی را که به موجب قرارداد به عهده دارد ، اجرا نماید و در غیر این صورت کارفرما طبق قرارداد و شرایط عمومی آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار عمل خواهد نمود . بدیهی است کارفرما نیز در طول مدت حل اختلاف تعهدات خود را براساس قرارداد و اسناد و مدارك پیوست آن به تشخیص خود نسبت به پیمانکار اجرا خواهدکرد .
ماده 11- نسخ قرارداد
این قرارداد در 11 ماده و سه نسخه تنظیم ، که هر یک از نسخ آن داراي حکم واحد بوده که پس از امضاء و مبادله بین طرفین لازم الاجرا خواهدبود .
امضاء کارفرما                                                                                      مهر و امضاء پیمانکار
شهود :
-1 آقاي ......................... فرزند .........................
-2 آقاي ......................... فرزند .........................

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

 • شکوری سه شنبه, 25 آبان 1400 09:24 ارسال شده توسط شکوری پیوند نظر

  چقدر عالی ممنون از خدماتتون
  الان سایت های ارائه دهنده خدمات اینترنتی مثل لوله بازکنی ها خیلی زیاد شدن
  ولی هرچی که باشه این سایت ها از تبلیغات لوله بازکنی برچسب های
  روی در و دیوار شهر مطمئن تر هستند. چون بعداً می تونیم شکایتمون رو بهشون
  اعلام کنیم و سخت یا آسون مشکلمون رو از یه جایی پیگیری کنیم شاید بالاخره
  یکی پیدا شه و به دادمون برسه!

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید