بانک قراردادها
فروردين 11 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد مشاركت تجاری مغازه/ فروشگاه/ کارگاه

این مورد را ارزیابی کنید
(125 رای‌ها)
قرارداد مشاركت مدني ذيل بر مبناي ماده 10 قانون مدني و بنا به توافق و تفاهم كامل طرفين في مابين:

طرف اول قرارداد شراکت : خانم/آقاي ............................. فرزند آقاي ..................... داراي شناسنامه شماره ................ صادره از ................ متولد ................ ساكن: .....................................................تلفن.....................

طرف دوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي .................. فرزند آقاي .................................. داراي شناسنامه شماره ................صادره از................ متولد ................ ساكن: ......................................................تلفن...................
طرف سوم قرارداد شراکت: خانم/آقاي ................... فرزند آقاي ................................ داراي شناسنامه شماره ................صادره از................ متولد ................ ساكن: ....................................................تلفن..................

ماده1-موضوع قرارداد:
موضوع قرارداد عبارت است از مشاركت(شراکت) طرفين بالمناصفه و متساوياً (یا مطابق سهم شراکت) جهت راه اندازی و کسب و کار مغازه/سوپرمارکت/فست فود/خدمات رایانه ای/پوشاک/کارگاه/ فروشگاه/...................
ماده2- تابعيت قرارداد

اين مشاركت از هر لحاظ دارای تابعیت ايراني است.

ماده3- مکان اجرای قرارداد:
مکان ومركز اصلي اين شراکت در تهران/اصفهان/شیراز/.... است
به نشاني خيابان...............................................................................................(آدرس مکان و کسب و کار)

ماده4- مدت قرارداد:
مدت اين شراکت از تاريخ ................ ماه يكهزار و سيصد و ...............شمسي به مدت ............ سال تمام خورشيدي مي باشد.

ماده5-سرمایه و ملبغ کل قرارداد:
کل سرمايه اين مشاركت مبلغ...................................است كه تماماً و نقداً و بالمناصفه و بالنسبت سهم از طرف مشاركت كنندگان مرقوم تاديه و به قرار زیر پرداخت گردیده است.
شریک اول آقای/خانم ................ فرزند............ شماره شناسنامه ........... مبلغ به عدد..........................ریال به حروف ......................................................................... ریال سهیم شده است.
شریک دوم آقای/خانم ............ فرزند............. شماره شناسنامه ........... مبلغ به عدد..................................... ریال به حروف.............................................................................ریال سهیم شده است.
شریک سوم آقای/خانم ......... فرزند .............. شماره شناسنامه ............. مبلغ به عدد ....................................... ریال به حروف ............................................................................. ریال سهیم شده است.
ماده6- ارزش هر سهم مشارکت
با توافق طرفین شراکت، هر یک سهم به مبلغ.................................................ریال تعیین شده است و تعداد کل سهام..............عدد سهم.................................... ریال از مبلغ کل تعیین شده است.

ماده 7- میزان سهم شرکاء:
سهم هر شریک با توجه به ماده 6 به قرار زیر است.
شریک اول آقای/خانم.......................تعداد ..................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.
شریک دوم آقای/خانم........................تعداد .................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.
شریک سوم آقای/خانم......................تعداد ..................سهم از کل سهم در شراکت می باشد.
ماده 8-شرکاء با توافق و همکاری و هماهنگی طرفین نسبت به استفاده از مبلغ سهام شراکت در رهن و اجاره و خرید و تجهیز ملزومات و کالا و محصولات و مجوزهای کاری محل کسب و کار به قرار زیر اقدام کرده اند .
o شریک اول آقا/خانم ................از سهم شراکت خود مبلغ .........................ریال بایت رهن و اجاره مکان کسب و کار و مبلغ ......................... ریال بابت ..................................... و مبلغ ..................................... ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.
o شریک دوم آقا/خانم ................ از سهم شراکت خود مبلغ ......................... ریال بایت تجهیز وسایل و ملزومات محل کسب و کار و مبلغ ........................... ریال بابت ................................... و مبلغ ............................... ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.
o شریک سوم آقا/خانم ................ از سهم شراکت خود مبلغ ......................... ریال بابت خرید کالا و محصولات /مواد اولیه/ ..... محل کسب و کار و مبلغ ................... ریال بابت ............................. و مبلغ ...................... ریال بایت ...................................... پرداخت کرده است.
ماده 8- تقسیم و سود و زیان شراکت:
هریک از شرکاء در پایان هر ماه کاری و پایان مدت قرارداد پس از کسورات هزینه های انجام شده و با توجه به تعداد سهم خود هم در سود شراکت و هم در زیان شراکت بالمناصفه متعهد و متضمن پرداخت نسبت به طرفین می باشند.
تقسیم سود علی الحساب هر یک از شرکا پس از کسر کسورات و هزینه های انجام شده به قرارداد زیر است.
سود شریک اول آقای/خانم ......................................ریال ماهانه
سود شریک دوم آقای/خانم ......................................ریال ماهانه
سود شریک سوم آقای/خانم ......................................ریال ماهانه
تبصره: پرداخت و تقسیم سود قطعی هر یک از شرکاء هر سه ماه یکبار بعد بررسی و تراز دفاتر و فاکتورها و اسناد حسابداری و سایر هزینه ها و سود و زیانهای انجام شده به طرفین شراکت پرداخت و تادیه می شود.
ماده10-وظایف شرکاء:
وظايف شرکاء عبارت است از:
1- شرکاء متعهد به همکاری و مديريت مستمر و دائم در اين مشاركت در مدت مرقوم در مکان کسب می باشند.
2- شرکاء متعهد به افتتاح حساب جاري مشترك نزد يكي از بانكهاي كشور بنام طرفين.
3- شرکاء متعهد به تمركز عمليات ريالي اين مشاركت در حساب جاري مزبور.
4- شرکاء متعهد به تهيه و خريد و ساخت و توزيع و فروش در مركز اصلي اين مشاركت نسبت به امور موضوع اين قرارداد.
5- شرکاء متعهد به تاديه هزينه هاي ناشي از انجام موضوع قرارداد اعم از دستمزد، كارمزد، بهاي خريد و ساير هزينه هاي جنبي و بالاسري با توافق طرفین.
6- شرکاء متعهد به تاديه ماليات، عوارض، بيمه، هزينه هاي مصرفی آب و برق و گاز و تلفن و حمل و نقل و تدارکات و سایر هزینه های پیش بینی نشده.با توافق طرفین می باشند
7- شرکاء متعهد به حفاظت از ابواب و اموال جمعي و تحت تصرف در رابطه با موضوع اين قرارداد با قيد اينكه براي حفاظت مزبور ضامن می باشند.
8- شرکاء متعهد به جلوگيري از تضييع و تفريط و اسراف و تصريف و همچنين ضامن اموالي كه در رابطه با اين قرارداد تحويل همدیگر می شود از ابتدای کار لغايت تا زمان تسویه حساب خواهند بود.
9- شرکاء متعهد به بستن حسابهاي اين مشاركت در پايان هر سال شمسی از مدت و نيز در پايان اين قرارداد و تنظيم و امضاي ترازنامه عمليات سالانه در پايان هر سال شمسي و صورت حسابهاي سود و زيان می باشند
10- شرکاء متعهد به ضميمه نمودن صورت موجودي برداري از نقدينگي هاي ريالي و جنسي و اعم از مواد اوليه و كالاها و محصولات در حال فروش یا انبار شده و یا ساخته شده به قيمت خريد در دفاتر و فاکتورهای تعیین شده برای عملیات ترازنامه دفتری ماهانه و سالانه می باشند
11- تسليم سهم سود ماهانه و سالانه اين مشاركت در ازاي دريافت رسيد كتبي و درج در دفاتر مشترک در پايان هر ماه و هر سال شمسی باشد
12- شرکاء متعهد به تصفیه حساب كامل در پايان مدت قرارداد و با دريافت گواهي كتبي مفاصا حساب و بیمه و مالیات و سایر هزینه های جاری انجام شده محل کسب و کار می باشند.
13- شرکاء متعهد می شوند انجام ساير امور پيش بيني نشده در رابطه با حسن جريان اين قرارداد همکاری بامنصفانه انجام دهند.
ماده9- دارندگان حق امضاء كليه چكهاي صادره عهده حسابهاي مشترك موضوع بند(2) ماده10 اين قرارداد، طرفين اين قرارداد مي باشند كه صرفاً و فقط حق برداشت از آن حساب متفقاً با طرفين است.
ماده10- كليه عمليات محاسباتي و حسابداري و مالي اين مشاركت بايد در دفاتر به طريقه حسابداري ثبت گردد كه صفحات اول و آخر دفاتر مزبور قبل از ثبت هر عمل حسابداري بايد با قيد تعداد صفحات داخل آن دفاتر و شماره گزاري كردن به امضاء طرفين برسد و ارائه هر دفتر حسابداري يا دفاتر ديگر از سوي هر يك از طرفين كه صفحات اول و آخر آن به شرح بالا به امضاي طرفين نرسيده باشد، فاقد اعتبار است.
ماده11- شرکاء حق هيچگونه اعمال خدشه، تراشيدگي،پاک کردن، الحاق و نظاير آنرا كه از مصاديق جعل به شمار مي رود در دفاتر و صورتحسابهاي موجوديها و فاکتورهای تنظيمي ندارد..مگردر موارد سهوی که به اطلاع طرفین شراکت می رسد.
ماده12- شرکاء حق هيچگونه واگذاري نسبت به ملك مركز اصلي اين مشاركت را كه امانتاً به وي سپرده شده است تحت هيچ عنواني از عناوين از قبيل: نمايندگي و وكالت و صلح حقوق و اجاره و غيره را ولو مشاعاً و مفروزاً، جزئاً يا كلاً از اصل يا مازاد به ديگري حتي به اقرباي نسبي يا سببي خويش به هيچ صورت و به هيچ نحوي از انحاء ندارد.(مگر با توافق و امضائ طرفین و الحاق به قرارداد اصلی)
ماده13- چنانچه شرکاء در طريقه اعمال مديريت محل کسب و کار به تشخيص خود تخلف يا ايرادي مشاهده نمود و يا آنكه با درايتي كه در باب اشتغال به تجارت دارد عمليات موضوع اين قرارداد را بطريقي كه عامل شریک آنرا اداره مي نمايد مقرون به صلاح و صرفه نیابند صرفاً بنا به تشخيص خود حق فسخ اين قرارداد را به طور يك جانبه و بدون انتظار هيچگونه حكمي از مراجع ذيصلاح دارند و غير قابل اعتراض بوده و لازم الاجرا است و سایر شرکاء باید در مدت زمان ...............دو ماه ......... نسبت به تسویه حساب و فسخ قرارداد اقدام کنند
ماده14- شريك حق ندارد بدون موافقت قبلي و كتبي سایر شرکاء هيچگونه حقي از حقوق خود را در مورد سهم الشركه خود جز«وكلا» عينا و منفعتا تحت عنوان هيچ يك از عقود به ديگري واگذار نمايد. همچنين شريك حق تقاضاي افراز مال مشترك را تا تسويه كامل مشاركت را از خود سلب و ساقط نمود.
ماده15- شريك متعهد گرديد كه به هيچ وجه زايد بر ميزان سرمايه مشاركت به انجام معامله و ايجاد تعهدات مالي مبادرت ننمايد.
ماده16- از انقضاي مدّت اين قرارداد و يا از تاريخ وقوع فسخ موضوع ماده13 اين قرارداد شرکاء متعهد و ملتزم به تصفيه حساب اين قرارداد با شریک بوده و سهميه شریک طبق مفاد اين قرارداد در مقابل دريافت رسيد به شریک فسخ کننده تاديه و تحويل دهد و به هر حال از انقضاي مدت يا از تاريخ وقوع فسخ شریک فسخ کننده حق دارد جهت تحويل گرفتن سهم و سهميه خود اعم از سود و نقدينگي ها و موجوديهاي كالا اعم از مواد اوليه و كالاي در حال ساخت يا ساخته شده و تجهیرات و ملزومات و ....از سایر شرکاء اقدام يا به طريق ديگر قانوني جهت اجراي مفاد اين قرارداد رجوع نمايد.
ماده17- در صورت وقع حادثه غير قابل پيش بيني(حوادثي همچون اعتصاب٬ شورش و يا اعتراض منجر به بحران،سیل و زلزله و آتش سوزی،پلمپ و سرقت و سایر معضلات اجتماعی) كه طرفين در وقوع آن دخالت نداشته اند اجراي قرارداد غير ممكن گردد هر يك از طرفين مكلف هستند ظرف مدت .......... روز طرف ديگر را از وقوع حادثه مطلع نمايند و حداكثر تلاش خود را جهت رفع وضعيت قوه قاهره اعمال كنند .
تبصره1: چنانچه با وجود انقضاء مدت دو ماه از تاريخ وقوع قوه قاهره ، شروع مجدد قرارداد امكان پذير نباشد هر يك از طرفين حق دارد قرارداد را خاتمه تلقي نموده و به طرف ديگر ابلاغ نمايد .در صورت رفع قوه قاهره قبل از دو ماه ، اجراي قرارداد از زمان توقف ادامه مي يابد.
تبصره2: زيان احتمالي ناشي از بحران اقتصادي يا فورس ماژور(قوه قهريه) نيز بر مبناي سهميه سرمايه بايد محاسبه گردد.
ماده18- آنچه كه موجودي هاي كالا اعم از کالا و محصولات و مواد اوليه و كالاي در حال ساخت و ساخته شده در پايان مدت اين قرارداد يا لدي الفسخ در مركز اصلي کسب و کار يا در نزد شرکاء موجود باشد نيز بايد بالمناصفه تقسيم گردد.
ماده19- دريافت مفاصا حسابهاي مالياتي، بيمه، عوارض ناشي از انجام اين قرارداد نيز از جمله وظايف تمام شرکاء است.
ماده20- در صورت بروز اختلاف در تفسير هر يك از مفاد اين قرارداد طرفين موضوع اختلاف را به خانم/آقاي................ كه به عنوان داور اين قرارداد تعيين شده است ارجاع خواهند نمود و راي داور مزبور قاطع و و لازم الاجرا است.در صورت اعتراض به محاکم قانونی مراجعه می شود.
ماده21- طرفين مي توانند در صورت توافق و تراضي نسبت به تمديد كتبي اين قرارداد قيام نمايند.
ماده22-در صورت فوت هر یک از شرکاء قرارداد فرد فوت شده از تاریخ فوت فسخ می شود و سایر شرکاء ملزم و متعهد نسبت به تسویه حساب با وارث یا نماینده یا وکیل شریک فوت شده تا تاریخ فوت می باشند .
ماده23-شرکاء متعهد می شوند هرگونه خسارت و ضرر و زیانی نظیر آتش سوزی و سرقت ، تخریب ، حیف و میل ، بد حسابی و ....که ناشی از اشتباه و سهل انگاری عمدی هر یک از شرکاء باشند با مسئولیت جبران خسارت و ضرر و زیان بنماید و سایر شرکاء در این مورد مسئول نیستند.( تعیین عمد و سهل انگاری و اشتباه هر یک از شرکاء بر عهده داور طرفین و یا مراجع قانونی است)

ماده 23- اين قرارداد در 3 نسخه و در 23 ماده، كه هر 3 نسخه متحدالمتن و داراي اعتبار يكسان و واحد است تنظيم و امضا شده و پس از امضا شرکای طرفین مبادله گرديد و لازم الاجرا است.

محل امضاي شریک اول قرارداد محل امضاي شریک دوم قرارداد محل امضاي شریک سوم قرارداد
اثر انگشت اثر انگشت اثر انگشت

شهود قرارداد شراکت
1- آقای/خانم............................................. امضاء
1- آقای/خانم................................................امضاء
2- آقای/خانم................................................امضاء

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

11 نظرها

 • رامتین شنبه, 14 آبان 1401 08:36 ارسال شده توسط رامتین پیوند نظر

  با سلام و احترام
  در مورد انعقاد قرارداد شراکت در راه اندازی کار قهوه و کافی شاپ در قسمتی از مغازه خود با طرف دیگری ، مشاوره و نمونه قرارداد پ نکات لازم را خواستارم

  پاسخ به کاربر:
  باسلام جهت هماهنگی با شماره 02188321088 و 02188323279 تماس حاصل فرمایید.

 • اسدالله فتحی جمعه, 31 ارديبهشت 1400 20:50 ارسال شده توسط اسدالله فتحی پیوند نظر

  سلام میخوام یه قرارداد مشارکت خوب با یه نفر ببندم
  اگه تیم شما این قرارداد رو برام تنظیم کنه شرایطش چیه؟
  باسلام، با شماره 02188321088 تماس گرفته دفتر شما را راهنمایی می کنند.

 • سراداری دوشنبه, 06 ارديبهشت 1400 12:44 ارسال شده توسط سراداری پیوند نظر

  با سلام خیلی خیلی قرارداد خوب و جامعی هست. برای دفتر نمایندگی بیمه که سرمایه آورده دو نفر به طور مساوی هست فقط پروانه نمایندگی به نام یک نفر هست تاثیری در سهم مشارکت شخصی که پروانه به نام او هست دارد؟ یعنی بخاطر اینکه پروانه نمایندگی داره سهم بیشتری از درامد باید داشته باشه؟ روال قانونی کار به چه صورت هست؟

  باسلام ؛ جهت مشاوره تخصصی با شماره 02188321088 تماس بگیرید.

 • مازیار چهارشنبه, 20 اسفند 1399 20:17 ارسال شده توسط مازیار پیوند نظر

  اگه مبلغ قرارداد سرمایه گذاری در شغل مشترک ۲۰۰ میلیون برای مدت ۶ ماه باشه دارایی و مالیات چقدر کم میکنن؟

  باسلام ؛ جهت مشاوره تخصصی با شماره 02188321088 تماس بگیرید.

 • سید حیدری یکشنبه, 17 اسفند 1399 09:32 ارسال شده توسط سید حیدری پیوند نظر

  بسیارممنونم از قراداد مفید شما .سپاسگذارم

 • مجتبی هارونی شنبه, 01 آذر 1399 00:08 ارسال شده توسط مجتبی هارونی پیوند نظر

  مشاوره در رابط با مغازه قهوه فروشی

  باسلام ؛ جهت مشاوره تخصصی با شماره 02188321088 تماس بگیرید.

 • امیر ابوالقاسمی پنج شنبه, 08 آبان 1399 09:18 ارسال شده توسط امیر ابوالقاسمی پیوند نظر

  تشکر
  عالی بود و رایگان

 • مهدی منتظری سه شنبه, 11 شهریور 1399 13:38 ارسال شده توسط مهدی منتظری پیوند نظر

  با عرض سلام
  انصافا قرارداد جامع و کاملی بود
  ممنون از شما

 • محسن ملک محمدی دوشنبه, 19 خرداد 1399 05:01 ارسال شده توسط محسن ملک محمدی پیوند نظر

  سلام. بنده یک نسخه قرارداد شراکت مدنی میخواستم. دانلود کردم ولی باز نمی‌شود. لطفاً راهنمایی فرمایید. ممنون

  باسلام ؛ جهت مشاوره تخصصی با شماره 02188321088 تماس بگیرید.

 • عباس نصر چهارشنبه, 10 مهر 1398 13:28 ارسال شده توسط عباس نصر پیوند نظر

  خیلی توی نت گشتم تا یک قرارداد مناسب کارم گیر بیارم . خیلی از شما سپاسگزارم . خیلی برام مفید بود

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث