بانک قراردادها
دی 22 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد اعطای نمایندگی توزیع و فروش و خدمات پس از فروش

این مورد را ارزیابی کنید
(8 رای‌ها)

این قرارداد از جمله قراردادهای اعطاء نمایندگی به نماینده جهت توزیع و فروش محصولات تولیدی یا وارداتی یک شرکت و عندالاقتضاء خدمات پس از فروش برابر ضوابط شرکت در محدوده جغرافیایی مشخص می باشد.

این قرارداد در تاریخ ............. شهرستان تهران فی ما بین شرکت ............ به شماره ثبت ثبت شرکتهای ......... با مدیریت و امضاء مجاز آقای .......... به عنوان مدیرعامل و اقای ............. به عنوان عضو هیئت مدیره به نشانی ............تلفن شماره .......... که از این پس در این قرارداد شرکت نامیده می شود به عنوان فروشنده از یک سو و شرکت/آقای/خانم فرزند متولد به شماره شناسنامه صادره از کد ملی و کد پستی کارت پایان خدمت/ معافیت شماره مورخ از دارای مدرک تحصیلی در رشته و رزومه کاری به شرح پیوست به نشانی : تلفن ثابت : تلفن همراه: و پست الکترونیک که از این پس در این قرارداد نماینده نامیده می شود از سوی دیگر طبق شرایط ذیل منعقد گردید و طرفین ملزم و متعهد به اجرای مفاد و شرایط این قرارداد شدند.

ماده یک: موضوع قرارداد

موضوع قرارداد عبارت است از اعطاء نمایندگی به نماینده جهت توزیع و فروش محصولات تولیدی و وارداتی شرکت با شرایط و قیمتهایی که شرکت تعیین و ابلاغ می نماید و عندالاقتضاء خدمات پس از فروش مجموعا برابر ضوابط شرکت در محدوده جغرافیایی استان شهرستان منطقه

ماده دو: مدت قرارداد:

مدت قرارداد ازتاریخ تا تاریخ به مدت ماه شمسی می باشد. مدت قرارداد با توافق کتبی طرفین و با رعایت تبصره زیر قابل تمدید خواهد بود .

تبصره: شرکت فعالیت نماینده را در مقاطع زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می دهد و چنانچه فعالیت نماینده بنا به تشخیص شرکت قابل توجه و چشمگیر باشد شرکت می تواند نمایندگی را برای مدتی دیگر تمدید نماید.

ماده سه: شرایط قرارداد

1-3- شرکت می تواند به طرق مقتضی از قبیل مراجعه مستقیم ، مصاحبه، ملاحظه و بررسی مدارک ، عملکرد نماینده را به طور موردی یا به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی و نظارت قرار دهد.

2-3- در صورتیکه تعهدات نماینده برای توزیع یا فروش محصولات شرکت یا انجام امور و شرایط مندرج در این قرارداد یا پرداخت به موقع وجه محصولات دریافتی یا کارسازی به موقع وجه اسناد تضمینی و تجاری محقق نشود کلیه بدهی های نماینده حال تلقی شده و شرکت می تواند از محل اموال و مطالبات احتمالی و نیز تضمینات نماینده نزد خود یا نزد نمایندگان دیگر یا به هر طریقی که صلاح بداند مطالبات خود را به اضافه هزینه ها و خسارات وارده استیفاء و وصول و به حساب خود منظور نماید.علاوه بر این شرکت می تواند قرارداد را برابر ماده شش این قرارداد فسخ نماید.

3-3- در این قرارداد مباشرت نماینده در انجام موضوع قرارداد شرط است و شخصیت نماینده مورد نظر و علت اصلی عقد قرارداد می باشد . بنابراین نماینده تحت هیچ عنوانی حق ندارد نمایندگی خود را به طور کلی یا جزئی اصالتاً و یا وکالتاً به غیر واگذار نماید .

تبصره: در صورتیکه در طول مدت قرارداد ، نماینده فوت نماید ادامه قرارداد و یا انعقاد قرارداد جدید با ورثه متوفی، موکول به بررسی و موافقت از طرف شرکت خواهد بود . بدیهی است شرکت در رد یا قبول اعطای نمایندگی به هر یک و یا تمامی ورثه متوفی مختار است .

4-3- واگذاری امتیاز این نمایندگی از طرف شرکت انحصاری نبوده و از این جهت برای نماینده ایجاد حقی نخواهد کرد و شرکت می تواند در همان منطقه و یا مناطق دیگر شخص یا اشخاص دیگری را به عنوان نماینده خود قرار دهد و یا خود راساً اقدام به فروش یا عرضه محصولات و خدمات خود نماید.

5-3- اقامتگاه قانونی طرفین و تلفنهای تماس آنان همان است که در صدر این قرارداد بیان شده و کلیه اوراق اداری و قضایی و نامه های ارسالی به نشانی های مذکور ابلاغ و قانونی محسوب شده و همچنین معتبر خواهد بود. شرکت می تواند تغییر اقامتگاه و تلفنهای تماس خود را حداقل یک هفته قبل از تغییر کتباً به اطلاع نماینده برساند . بدیهی است تغییر محل و تلفنهای نماینده فقط با اطلاع و موافقت قبلی و کتبی شرکت امکان پذیر خواهد بود.

6-3- این قرارداد بر اساس اظهار نماینده به شرایط و ویژگی های پیوست این قراردا و دارا بودن مکان تجاری و انبار در زمینی به مساحت متر مربع (به صورت انباری) و محل کار به مساحت مترمربع به نشانی به عنوان مالکیت/ اجاره و دارا بودن کلیه مجوزهای قانونی کسب و کار در این مکان و برخورداری از حسن شهرت واعتبار مطلوب نزد کسبه و مردم محل و دارا بودن سازمان، امکانات و کارکنان لازم برای حسن اجرای تعهدات این قرارداد در محدوده نمایندگی و به تجویز ماده 10 قانون مدنی منعقد شده و برای طرفین قرارداد لازم الاجرا می باشد.

پیشه ی قبلی فروشنده ............ بوده است . همچنین نماینده اعلام می دارد توانمندی، تجربه و تبحر لازم به منظور تحقق موضوع قرارداد را داراست و براین اعلام، اعتقاد و باور دارد.

7-3- مکان اجرای این قرارداد با توجه به موقعیت مکانی معرفی شده از طرف نماینده و اظهار وی واقع در دارای تلفن شماره در تصرف قانونی نماینده است.

ماده چهار: تعهدات نماینده

1-نماینده متعهد و ملزم است اقلام درخواستی خود را تلفنی یا کتبی یا از طریق فکس یا پست الکترونیک به موقع و با ذکر دقیق نوع و تعداد درخواستی به شرکت اعلام و از وصول درخواست خود اطمینان حاصل نماید. نماینده متعهد و ملتزم است تاییدیه دریافت محصولات از شرکت را همراه با تعیین نحوه پرداخت وجه آنها حداکثر تا سه روز پس از دریافت محصولات با پست سفارشی یا از طریق فکس یا ایمیل به شرکت ارسال و اعلام نماید و نیز ظرف ده روز از تاریخ دریافت محصولات نسبت به ارسال اسناد مالی مشتمل بر رسید واریز نقدی وجه به حساب شرکت یا چک معتبر قابل وصول در وجه شرکت اقدام نماید که در صورت اخیر(پرداخت وجه با چک معتبر قابل وصول) سر رسید چک نبایستی بیش از سه ماه از تاریخ دریافت محصول باشد. در صورت پرداخت نقدی خارج از موعد مذکور ( به هر دلیل) یا پرداخت وجه چک خارج از موعد سه ماهه( به هر دلیل) یا منتهی شدن آن به صدور گواهی عدم پرداخت ( به هر دلیل) به ازای هر ماه تاخیر در پرداخت معادل 4 درصد ارزش محصولات تحویلی یا 4 درصد وجه چک (حسب اختیار و انتخاب شرکت) به عنوان وجه التزام راسا از سوی شرکت به حساب بدهکاری نماینده منظور و از اموال یا مطالبات یا تضمینات وی کسر و در حسابها اعمال یا از طرق قانونی مطالبه و وصول خواهد شد. این تعهد نافی دیگر اختیارات شرکت از جمله فسخ قرارداد نیست.

نماینده متعهد و ملتزم است فقط نمایندگی شرکت در امرفروش محصولات و ارائه خدمات را طبق ضوابط و مقررات شرکت و رعایت مفاد این قراردادانجام دهد و تحت هیچ شرایطی حق مبادرت به انجام اموری که به اعتبار و شهرت تجاری شرکت زیان ارد می آورد یا به نحوی از انحاء سوء استفاده از عنوان نمایندگی ،علائم تجاری،سربرگها و مهر شرکت محسوب می شود نداشته و ندارد . این امور بدون قید حصر عبارتند از: برخورداری مستقیم و غیر مستقیم از هرگونه امتیازی که به نوعی برای شرکت تعهدی را ایجاد می نماید ، ایجاد هر گونه تعهدات و الزامات و اخذ وجه یا وجوه از مشتری به نام و از جانب شرکت بدون اخذ موافقت قبلی و کتبی شرکت ، استفاده از نام و علائم تجاری شرکت صرفا برای شناساندن و تبلیغات در محدوده این قرارداد مجاز است و در غیر موارد مذکور، سوء استفاده تلقی می گردد و نماینده شخصاً مسئول پیامدهای قانونی آن و جبران خسارات وارده به شرکت و اشخاص ثالث خواهد بود.

2-نماینده متعهد می گردد تمامی سعی عرفی و معقول خود را برای اجرای قرارداد نمایندگی معمول دارد و شرکت را در جریان وضعیت بازار حوزه فعالیت خود قرار دهد و بطور هفتگی یا ماهانه (حسب نظر شرکت)گزارش مشروحی که متضمن اطلاعات مذکور باشد جهت اطلاع به شرکت ارسال نماید. همچنین نماینده متعهد است بلافاصله شرکت را از هر گونه شکایت یا اظهار عقیده ای که از سوی مشتریان در مورد کالاهای موضوع قرارداد دریافت می نماید آگاه سازد.

3-نماینده متعهد می گردد که اطلاع رسانی لازم و به موقع برای تمهید موجبات حضور شرکت را در نمایشگاههای حوزه فعالیت خود انجام داده و مساعدتهای لازم را در این خصوص مبذول دارد.

4-نماینده موظف است پس از کسب موافقت کتبی شرکت ، طبق ضوابط و دستورالعمل های شرکت ، انواع محصولات شرکت را در جهت افزایش فروش در حوزه فعالیت خود تبلیغ و معرفی نماید.

5-نماینده متعهد می گردد کلیه اطلاعاتی که در رابطه با انجام موضوع قرارداد از شرکت از جمله درباره چگونگی بازاریابی و طرفهای تجاری و شرکاء و تامین کنندگان، مقادیر و مبالغ و موارد فروش ، فرمول محصولات، نام مدیران و کارکنان و خریداران داخلی و خارجی محصولات شرکت کسب می کند و هر گونه اطلاعات دارای جنبه اسرارتجاری مربوط به شرکت را محرمانه تلقی نموده و از انتشار آن به هر طریق از جمله انتشار در محیط اینترنت خودداری کند. این گونه اطلاعات فقط در جهت انجام موارد نمایندگی و منافع و مصالح شرکت و در راستای اجرای موضوع این قرارداد قابل استفاده می باشد..

6- کارمزد فروش نماینده طبق مفاد این قرارداد و به شرح و ترتیب پیوست شماره این قرارداد پس از کسر کسورات قانونی مستقیماً توسط شرکت به نماینده پرداخت خواهد شد .

7-نماینده موظف به ثبت و نگهداری سوابق مشتریان برای شرکت برابر فرم و ترتیبات اعلامی شرکت و تحویل اطلاعات مذکور به صورت ماهانه به شرکت می باشد .

8-در صورت فروش غیر نقدی محصولات شرکت ( در چارچوب شرایط و مفاد این قرارداد) نماینده در قبال شرکت راسا و بدون هیچ عذر و بهانه ای مدیون وجه و ارزش محصولات و پرداخت به موقع وجه آنهاست و شرکت مسولیت و تعهدی نسبت به صلاحیت و اعتبار خریداران و اعتبار اسناد و ضامن آنها نخواهد داشت. نماینده و شخص ثالث حق مراجعه به شرکت را در این موارد نخواهند داشت. در مورد چکهای تحویلی از سوی نماینده به شرکت ، نماینده مسول پیگیری و تصفیه وجه آنها در سررسید معینه(با رعایت بند 1 همین ماده) با هزینه خود می باشد.

نماینده در قبال شرکت متعهد و ملتزم است از فروش یا تحویل محصولات شرکت به اشخاصی که برابر سوابق موجود نزد نماینده یا برابر اعلام شرکت به شرکت بدهکار هستند یا به شرکت خسارت و زیان وارد نموده اند خودداری نماید.

9-نماینده متعهد و ملزم گردید به هنگام دریافت محصولات شرکت نسبت به ارائه تضمینات معتبر و کافی بنا به تشخیص شرکت اقدام نماید.

10-نماینده متعهد است همه گونه همکاری لازم را در جهت وصول مطالبات و پیشبرد دعاوی شرکت در حوزه جغرافیایی خود با شرکت و نمایندگان و وکلای اعزامی شرکت معمول نماید و اطلاعات و اسناد لازم را در اختیار آنان قرار دهد.

11-نماینده مجاز نیست که از طرف شرکت با اشخاص ثالث قرارداد منعقد یا شرکت را در قبال اشخاص ثالث متعهد نماید.

12- نماینده متعهد گردید در مدت این قرارداد حداقل به میزان ........... ریال از کالاهای موضوع قرارداد را از شرکت خریداری نماید.

ماده پنج : تعهدات شرکت

1-شرکت به ازاء فروش محصولات خود بوسیله نماینده کارمزدی به شرح و ترتیب مندرج در پیوست شماره ........... این قرارداد در نظر گرفته که پس از کسر کسورات قانونی به نماینده پرداخت می گردد.

2- شرکت کارمزد نماینده را از فاکتورهای فروش نماینده کسر و به عنوان پرداخت به نماینده اعمال خواهد نمود.

3- در صورتیکه شرکت صلاح بداند نماینده را در امر بازاریابی و انجام موضوع قرارداد به هر مرجع و به هر فردی که وی درخواست می کند کتباً معرفی می نماید .

4-شرکت کلیه اطلاعت لازم و لیست قیمت و بروشور و کاتالوگهای خود را در ارتباط با محصولات تولیدی و وارداتی و کالهای موضوع قرارداد مجاناً در اختیار نماینده قرار می دهد.

5- شرکت لیست جدید قیمتهای انواع محصولات خود را به موقع در اختیار نماینده قرار خواهد داد. همچنین شرکت هرگونه تغییر در قیمت ، فرمول یا شرایط توزیع یا فروش محصولات خود را مکتوبا یا از طریق پست الکترونیک یا پیامک به تلفن همراه مذکور در این قرارداد یا تماس با تلفن ثابت مذکور در این قرارداد به اطلاع نماینده خواهد رساند.

ماده شش: فسخ قرارداد

در صورت عدم رعایت هریک از شرایط و مندرجات قرارداد از سوی نماینده ، شرکت با توجه به این قرارداد، حق فسخ قرارداد را خواهد داشت و نماینده در این صورت حق هیچگونه اعتراض یا ادعا یا مطالبه خسارت و ضرر و زیان نخواهد داشت. لکن در صورتیکه نماینده خواهان فسخ قرارداد باشد می بایستی علل و موجبات فسخ را یک ماه قبل از تمایل به عدم همکاری به شرکت، ابلاغ و ارسال نماید و در صورتیکه فسخ قرارداد توسط نماینده به شرکت لطمه ای وارد کند پس از انقضاء این مدت و تسویه حساب با شرکت می تواند اقدام به فسخ قرارداد نماید .

تبصره1: هرگاه در اثر بروز حوادث غیر مترقبه و غیر قابل پیش بینی ازقبیل انحلال، ورشکستگی، فوت،حجر،ممنوعیت از معاملات ، بازداشت و یا محکومیت کیفری و غیره ، نماینده از اجرای مفاد این قراداد و یا ادامه نمایندگی محروم یا ممنوع گردد، شرکت مجاز است قرارداد وی را فسخ نماید . در این صورت فسخ قرارداد مسقط تعهدات مربوط به دوران نمایندگی نماینده نخواهد بود . شرکت می تواند در صورت صلاحدید قرارداد نمایندگی را با قائم مقام نماینده یا هر فردی که صلاح بداند منعقد نماید .

تبصره2: در صورت فسخ قرارداد از جانب هریک از طرفین ، نماینده موظف است ضمن جمع آوری آثار و علائم نمایندگی شرکت ، سربرگهای موجود ، مهر و تابلوی نمایندگی را حداکثر یک هفته پس از فسخ با اخذ رسید به شرکت تحویل نماید.

تبصره 3: سایر موجبات عدم اجرای تعهدات نماینده در قرارداد از قبیل رها کردن مستمر و طولانی محل نمایندگی جز در موارد مصرح در قانون مانع و رافع مسئولیت نمایندگی نخواهد بود و در صورتیکه زمانهای مذکور از 10 روز تجاوز نماید شرکت حق فسخ قرارداد یا تعدیل آن را خواهد داشت .

تبصره 4: در صورت نارضایتی مشتریان از نماینده و عدم رعایت اصول مشتری مداری (به تشخیص شرکت)از سوی نماینده شرکت حق فسخ قرارداد را خواهد داشت .

ماده هفت: جبران خسارت

در صورت تخلف نماینده از هریک از مفاد قرارداد حاضر و نیز تعهدات ناشی از نمایندگی ، شرکت بصورت بلاعزل و تام الاختیار ماذون است و می تواند که کلیه وجوه التزام و خسارات وارده به خود را از محل اموال ، مطالبات، تضمینات و وثائق نماینده نزد خود یا دیگرنمایندگان یا مشتریان وصول و برداشت و به حساب خود منظور نماید و در صورت عدم کفایت تضمینات و وثائق فوق از طرق قانونی دیگر برای وصول وجوه التزام و مطالبات و خسارات وارده به خود اقدام نماید . اقدام شرکت برای وصول وجوه التزام و مطالبات و خسارات وارده مسقط تعهدات نماینده تا زمانی که این قرارداد بوسیله شرکت فسخ نگردیده و نمایندگی سلب نشده است نبوده و در این خصوص نیز نماینده حق هیچگونه اعتراض و ادعایی نسبت به شرکت نخواهد داشت .

ماده هشت : روش حل و فصل اختلاف

در صورت بروزهرگونه اختلاف احتمالی در تفسیر یا اجرای قرارداد ابتدائاً مورد اختلاف از طریق مذاکرات مستقیم بین طرفین حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم توافق ، طرفین ملزم هستند اختلاف را از طریق داور معینه بوسیله ............. به عنوان داور مرضی الطرفین حل و فصل نمایند. رای داور مذکور به نشانی طرفین قرارداد مندرج در صدر این قرارداد ابلاغ خواهد شد.رای مذکور برای طرفین لازم الاجرا می باشد. مدت داوری پس از تعیین داورسه ماه می باشد.

ماده نه : تعداد مواد و نسخ قرارداد

این قرارداد در سه نسخه متحد المتن و متحد الشکل مشتمل بر 9 ماده و 6 تبصره تنظیم گردیده که هر سه نسخه در حکم واحد و دارای اعتبار یکسان می باشند و پس از امضاء مبادله و یک نسخه به نمایندگی و دو نسخه به شرکت تحویل گردید.

شرکت/آقای/خانم شرکت

اشتراک این مطلب از طریق:
3672 آخرین ویرایش در جمعه, 01 بهمن 1395

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید
مطالب قبلی و بعدی این محتوا: قرارداد کارگزاری جهت خرید ملک ;

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید