بانک قراردادها
دی 22 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد مشارکت در استخراج معدن سنگ آهن

این مورد را ارزیابی کنید
(14 رای‌ها)

این قرارداد برای مشارکت سرمایه گذار جهت استخراج، خردایش و دانه بندی و فروش سنگ آهن متعلق به سرمایه پذیر تنظیم شده است که عمومات آن قابل استفاده در سایر قراردادهای مشارکت در معادن می باشد.(قرارداد همکاری بین شرکت و شخص)


اين قرارداد در تاریخ ....... در شهرستان.................. بر پایه ماده 10 قانون مدنی و قانون تجارت ایران بین شرکت ...................... (سهامی خاص) ثبت شده به شماره .............. با نمايندگی و امضاء مجاز آقایان ............... (رئیس هیأت مدیره) و ................ (مدیرسرمایه گذار) به نشانی.............................................. که از این پس در این قرارداد سرمایه پذیر ناميده مي شود از يک سو و آقای ................. به شماره شناسنامه .............صادره از ............فرزند ........... به شناسه ملی ................و شناسه پستی...............و به نشانی:......................................................که از این پس در این قرارداد سرمایه گذار نامیده می شود از سوی دیگر با شرایط و مقررات زیر منعقد شد و طرفین ملزم و متعهد به اجرا و رعایت مفاد آن گردیدند.

ماده1 : موضوع قرارداد
مشارکت سرمایه گذار در استخراج، خردایش و دانه بندی فروش سنگ آهن با عیار حداقل ..................درصد در معدن سنگ آهن ............ متعلق به سرمایه پذیر به نشانی:........................................... به شماره بهره برداری .......................

ماده2 : مدت قرارداد
مدت این قرارداد............ماه خورشیدی از تاريخ ........تا..........می باشد و در صورتی که هر یک از طرفین ظرف مدت یک ماه پس از پایان قرارداد عدم تمایل خود برای ادامه مشارکت کتباً اعلام ننمایند، این قرارداد به مدت .........ماه از پایان مدت خود با همین شرایط، تمدید شده تلقی می گردد.

ماده3 : مبلغ قرارداد
بر اساس توافق صورت گرفته، بدنبال انجام کامل تعهدات از سوی سرمایه گذار و بر اساس شرایط و اوصاف مندرج در این قرارداد 60 درصد محصول سنگ آهنی که با مشخصات و اوصاف این قرارداد تولید و خردایش شده باشد متعلق به سرمایه گذار و 40 درصد متعلق به سرمایه پذیر خواهد بود.
ماده4 : تعهدات سرمایه پذیر
1-4 : سرمایه پذیر متعهد می گردد حداکثر تا ...... روز پس از انعقاد این قرارداد، معدن موصوف در این قرارداد و کلیه امکانات رفاهی و اسکان و همچنین دستگاه سنگ شکن و کلیه متعلقات آن را با ذکر مشخصات و جزئیات مربوطه طی صورتجلسه ای به سرمایه گذار تحویل دهد و تا پایان مدت این قرارداد و با رعایت سایر شرایط و اوصاف این قرارداد اعاده آنها را مطالبه نکند.
2- 4 : همزمان با امضای این قرارداد، سرمایه پذیر یک یا چند نفر را به عنوان نماینده و ناظر خود جهت حضور مستمر در معدن موصوف در این قرارداد و توزین و ورود و خروج بار و همچنین نظارت بر عملکرد سرمایه گذار به صورت کتبی به سرمایه گذار معرفی می نماید. وظیفه ناظر تنها نظارت بر کیفیت و میزان خروج بار و مشخصات بار خروجی و فرایند تولید بوده و وی حق هیچگونه دخالتی در امور اجرائی استخراج، خردایش و مدیریت معدن ندارد.
تبصره 1: در صورت عدم استقرار ناظر سرمایه گذار در معدن ظرف مدت مذکور در این قرارداد، کلیه آمار، مستندات و ادعاهای سرمایه گذار بدون هیچگونه قید و شرطی بر اساس گزارش باسکول از طرف سرمایه پذیرمورد پذیرش و مبنای محاسبات خواهد بود.
تبصره 2: در صورت مشاهده تخلفی در عملکرد سرمایه گذار ، ناظر تنها می بایست موضوع را به سرمایه پذیر گزارش نماید و حق توقف در تولید را ندارد. در صورت دخالت و توقف کار از سوی ناظر، کلیه خسارات وارده اعم از هزینه های روزانه و سود تولید روزانه سرمایه گذار بر مبنای نظریه کارشناس، بر عهده سرمایه پذیر خواهد بود.
تبصره 3: در صورت تخلف سرمایه گذار از تعهدات خویش و برداشت و تولید خارج از متعارف و اصولی فنی و عدم توجه به تذکرات ناظر سرمایه پذیر می تواند طی درخواستی که به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال یا به شماره فکس........ یا به ایمیل...............یا به تلفن همراه شماره.................. پیامک می کند ( انتخاب یک یا چند یا تمامی این روشها برای ابلاغ درخواست توقف کار با سرمایه پذیر خواهد بود و سرمایه گذار نمی تواند به بهانه تغییر نشانی یا شماره یا ایمیل و... عدم دریافت درخواست سرمایه پذیر را مستمسک قرار دهد) درخواست توقف کار و بررسی موضوع نماید و سرمایه گذار ملزم است بلافاصله از زمان دریافت درخواست کار را متوقف نماید. بدیهی است ناظر سرمایه پذیر برابر دستوری که در اینخصوص از سرمایه پذیر دریافت می کند در این مورد مانع از فعالیت سرمایه گذار در معدن موصوف خواهد شد.
تبصره 4: ناظر به عنوان نماینده سرمایه پذیر در معدن، مقدار سنگ تولید شده سهم سرمایه پذیر را (40 درصد کل تولید) در هر .....................(روز/هفته/ماه) محاسبه نموده و طی صورت جلسه ای تحویل می گیرد. ملاک محاسبه تولید، صورتجلسات روزانه با امضای ناظر و سرپرست معدن یا نماینده سرمایه گذار می باشد.
• سرپرست معدن حداکثر ظرف......روز از تاریخ انعقاد این قرارداد از سوی ................به صورت کتبی معرفی می شود.
• نماینده سرمایه گذار بایستی حداکثر ظرف .... روز از تاریخ انعقاد این قرارداد بصورت کتبی به سرمایه پذیر معرفی شود.
3- 4 : سرمایه پذیر معدن فوق را با کلیه مجوزهای موجود که مشتمل بر:
الف)
ب)
ج)
بوده و به اطلاع سرمایه گذار رسیده به ایشان صرفاً جهت استخراج سنگ آهن تحویل می دهد و در صورت نیاز به مجوزهای جدید و مشکلات پیش بینی نشده سرمایه گذار باید پیگیر موضوع باشد و سرمایه پذیر نهایت همکاری را جهت رفع مشکل مبذول خواهد داشت.
• در صورت بروز مشکلی که منتسب به سرمایه پذیر باشد مدت تعطیلی معدن در مدت قرارداد لحاظ نخواهد شد و به به مدت قرارداد اضافه خواهد گردید و در طی این مدت سرمایه پذیر از سرمایه گذار بار مورد نظر را طلب نخواهد کرد.
• در صورت کشف یا استحصال هر نوع ماده معدنی دیگر در معدن موصوف کلیه حقوق و سرمایه پذیریت آن با سرمایه پذیر خواهد بود و سرمایه گذار علاوه بر آنکه نسبت به آن هیچگونه حقوقی نخواهد داشت حق استحصال و خروج آن از معدن را نیز نخواهد داشت.
4- 4 : سرمایه پذیر فروش سنگ آهن بدست آمده را عهده دارد می باشد و متعهد است مبلغ حاصل از فروش سنگ آهن استحصال شده را به محض وصول به نسبت سهم سرمایه گذار پس از اعمال کسورات قانونی و قراردادی به حساب شماره.......................نزد بانک............... بنام ................. واریز نماید.
تبصره 5: این بند مشمول بارهای ارسالی قبلی که صورت وضعیت شده نمی باشد.
5- 4 : سرمایه پذیر متعهد می شود در پایان هر ماه هزینه های مربوط به ناظرین خود (شامل تغذیه ، آب و غیره) را از قرار................... (روزانه/ هفتگی/ ماهانه) هر نفر ............. ريال، به سرمایه گذار پرداخت نماید.

ماده 5 : کسورات قانونی
1- 5: مالیات های متعلقه موضوع قانون مالیات های مستقیم که کسر آنها از تکالیف سرمایه پذیر محسوب می شود از هر پرداخت سهم سرمایه گذار کسر و متعاقباً به حساب سازمان امور مالیاتی بنام سرمایه گذار واریز و رسید آن به سرمایه گذار تسلیم خواهد شد.
2- 5: پنج درصد از هر پرداخت برابر ماده 38 قانون تامین اجتماعی بوسیله سرمایه پذیر کسر و پس از ارایه مفاصا حساب تامین اجتماعی به سرمایه گذار پرداخت خواهد شد.
3- 5: سرمایه گذار موظف است طی یک پیوست که به امضای طرفین خواهد رسید و جزء لاینفک این قرارداد قرار خواهد گرفت هزینه های تمام شده هر تن تولید را ظرف ......روز از تاریخ انعقاد این قرارداد، به سرمایه پذیر مکتوباً اعلام نماید تا مبنای کسورات موضوع این قرارداد پس از آن قابل تعیین باشد .
4- 5: هرگونه عوارض قانونی دیگر شامل حقوق دولتی یا مالیات متعلقه به فاکتورهای صادره (مالیات بر ارزش افزوده و...) به نسبت مندرج در این قرارداد بر عهده طرفین قرارداد می باشد.

ماده 6 : تعهدات سرمایه گذار
1- 6 : سرمایه گذار موظف است حداقل ماهانه .............. تن در سه ماهه اول این قرارداد تولید و حداقل .......... تن ماهانه به سرمایه پذیر تحویل بدهد و در طی مدت باقی مانده قرارداد حداقل ................تن ماهانه تولید و حداقل ...............تن ماهانه به سرمایه پذیر به عنوان سهم سرمایه پذیر تحویل بدهد و در هر دو مورد در صورت تولید کمتر از مبنا، ماهانه ...........تن در سه ماهه اول قرارداد و .............تن در مدت باقیمانده از قرارداد به سرمایه پذیر تحویل بدهد.
تبصره 6: در صورت عدم انجام تعهدات بند 1 این ماده سرمایه گذار تنها یک ماه فرصت دارد تا کسری بار تحویل شده به سرمایه پذیر را جبران نماید، در غیر این صورت سرمایه پذیر می تواند به میزان متوسط ارزش ریالی باری که در تحویل آن تاخیر به عمل آمده، از حساب سرمایه گذار کسر نموده، و در صورت ادامه این روند تا..............روز، راساً و بدون آنکه نیاز به مراجعه به مراجع قضائی داشته باشد با ابلاغ اظهارنامه نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
تبصره 7: یک ماه ابتدای این قرارداد به علت تجهیز کارگاه و اصلاح سینه کارها و شرایط جوی، مشمول این ماده نمی شود.
تبصره 8 : کلیه هزینه های تولید شامل اجاره و تامین ماشین آلات، سوخت، خوراک، آب و غیره بر عهده سرمایه گذار می باشد.
تبصره 9: در صورتی که سرمایه گذار به تعهدات خود برابر هر یک از مفاد قرارداد عمل ننماید پس از یک بار اخطار کتبی سرمایه پذیر که حداکثر یک ماهه خواهد بود سرمایه پذیر می تواند به صورت یک طرفه نسبت به فسخ قرارداد اقدام و ضرر و زیان ناشی از عدم انجام تعهدات از محل فروش سنگ آهن سهم سرمایه گذار یا مطالبات و چک های تضمین سرمایه گذار تامین و جبران نماید.
2-6 : سرمایه گذار متعهد می گردد کلیه ی مسایل فنی و کارشناسی را در خصوص بهره برداری استاندارد و اصولی از معدن رعایت نماید.
3- 6 : کلیه کارکنان سرمایه گذار مکلف به رعایت شئونات اخلاقی و اجتماعی و مسایل ایمنی و بهداشت در محیط کار می باشند. در صورت بروز مشکل، سرمایه پذیر مسوولیتی نخواهد داشت.
4- 6 : سرمایه گذار متعهد می گردد نهایت تلاش خود را در جهت افزایش تولید و بهبود عیار سنگ آهن به کار گیرد.
5- 6 : سرمایه گذار موظف است در پایان هر ماه صورت تولید کلی کارگاه را ظرف 3 روز به سرمایه پذیر اعلام نماید.
6- 6 : سرمایه گذار مکلف است نسبت به بیمه تامین اجتماعی کلیه کارکنان خود از ابتدای قرارداد تا انتهای آن اقدام نماید. همچنین نسبت به پوشش بیمه حوادث و مسوولیت مدنی و هر گونه بیمه لازم دیگر برابر شرایط قانونی و عرفی معادن در طول مدت قرارداد اقدام نماید. کلیه هزینه های پرسنلی شامل حقوق، بیمه و مزایا و ... و هر گونه تعهد، خسارت و مسوولیت قانونی و مالی و جانی و حقوقی در قبال کارکنان سرمایه گذار و کلیه افرادی که در معدن موصوف در این قرارداد فعالیت و آمد و رفت می نمایند بر عهده سرمایه گذار می باشد.
7-6 : سرمایه گذار متعهد است کلیه تجهیزات، لوازم و امکاناتی که از سرمایه پذیر مطابق فهرست پیوست کنونی یا فهرست های آتی تحویل می گیرد را در پایان مدت قرارداد حداکثر ظرف دو روز از تاریخ پایان مدت قرارداد سالم به سرمایه پذیر تحویل نماید. (پیوست شماره.......)
8-6: سرمایه گذار موظف است محصول تولید شده را به شرح ذیل با هماهنگی ناظر سرمایه پذیر در دپوهای جداگانه به شرح ذیل تحویل دهد و طبق جدول پیوست. (پیوست شماره.........)
(الف) سرمایه گذار مکلف به انجام تعهدات سرمایه پذیر در قبال کارخانجات سیمان می‌باشد.
1) سنگ آهن صادراتی Fe2O3 بالای 60 درصد
2) سنگ آهن سیمانی Fe2O3 50 تا 60 درصد
3) باطله آهندار Fe2O3 زیر 50 درصد
4) باطله شیلی و آهکی
9-6: سرمایه گذار و کارکنان او حق ارایه هیچگونه آماری را به اشخاصی غیر از سرمایه پذیر یا نماینده وی ندارند.
10-6: باطله و سنگ آهن غیر قابل فروش تولید شده در معدن متعلق به سرمایه پذیر می باشد.
11-6: در صورت استفاده از مواد ناریه و عملیات آتشباری توسط سرمایه گذار کلیه هزینه ها و مسئولیت رعایت مسایل ایمنی، قانونی و محیط زیست مستقیماً بر عهده سرمایه گذار می باشد.
12-6: سرمایه گذار موظف است 60 درصد حقوق دولتی محصول تولید شده در طول مدت قرارداد را پرداخت نماید.
13-6: سرمایه گذار متعهد می گردد در صورت در خواست سرمایه پذیر به خردایش محصول دیگراعم از سایر مواد معدنی استحصال شده در معدن موصوف در این قرارداد یا محصول خارج از معدن در ازای دریافت مبلغ ............ ریال بابت هر تن نسبت به خردایش و دانه بندی آن اقدام نماید.
14-6: سرمایه گذار موظف است محصول متعلق به سرمایه پذیر را در ازای دریافت مبلغی معادل ............... ریال به ازای هر تن ، بر روی کامیون های سرمایه پذیر بدون هیچ گونه عذر و بهانه ای برابر برنامه کاری سرمایه پذیر بارگیری نماید.
15-6: سرمایه گذار موظف است نسبت به اخذ مفاصا حساب مالیاتی سهم 60 درصد خود در مواعد قانونی اقدام نماید. سرمایه پذیر در پرداختهائی که بر مبنای این قرارداد به سرمایه گذار خواهد داشت کسور مالیاتی را به میزانی که وظیفه سرمایه پذیر است اعمال خواهد کرد و در صورت بروز هر گونه اقدام یا اجرائیه مالیاتی علیه سرمایه گذار، سرمایه گذار اذعان دارد که سرمایه پذیر هیچگونه مسئولیتی در قبال آن نخواهد داشت و معدن تحت مالکیت و کلیه اموال و حقوق سرمایه پذیر نسبت به بدهی و تعهدات احتمالی مالیاتی سرمایه گذار مقید و درگیر نخواهد بود. اقرار و اذعان سرمایه گذار در اینخصوص به عنتوان اقرار قطعی سرمایه گذار قابل ارائه به مراجع مالیاتی خواهد بود.
16-6: طرفین متعهد می‌شوند شرایط توافق شده کار در معدن را به صورت اجرایی مطابق پیوست شماره.................که به امضاء طرفین رسیده و جزء جدائی ناپذیر این قرارداد است بپذیرند.
ماده7 : انتقال یا واگذاری
طرفین قرارداد حق انتقال یا واگذاری این قرارداد را به صورت کلی و یا جزئی به غیر تحت هیچ یک از عناوین حقوقی نخواهد داشت.

ماده 8 : قوه قهریه و حوادث غیر مترقبه
در صورت بروز حوادث غیرمترقبه(فورس ماژور) برابر مقررات در مورد تعدیل در مفاد قرارداد یا خاتمه آن تصمیم گیری خواهد شد.

ماده 9 : فسخ قرارداد
در خارج از مواردی که طرفین به صورت یکجانبه حق فسخ دارند اگر هریک از طرفین تمایل به ادامه قرارداد نداشته باشند می بایست مراتب را به صورت کتبی به طرف دیگر پیشنهاد و به نشانی مندرج در این قرارداد ارسال نماید. طرف مقابل ظرف دو ماه پیشنهاد فسخ را بررسی و برای تصمیم گیری در مورد پیشنهاد دریافت شده اقدام به دعوت پیشنهاد دهنده به جلسه خواهد نمود. طی این مدت تعهدات قرارداد به قوت خود باقی است و در صورت توافق طرفین برای اقاله قرارداد تاریخ اقاله و آثار آن مورد توافق قرار خواهد قرار خواهد گرفت و در غیر این صورت قرارداد برابر شرایط مندرج در آن اجراء خواهد شد.

ماده 10 : قطعیت مفاد قرارداد
طرفین قرارداد با اطلاع و آگاهی کامل از مفاد این قرارداد و کلیه قوانین و مقررات جاری کشور اقدام به انعقاد این قرارداد نموده و پس از آن نمی توانند به دلایلی از قبیل جهل به قوانین و عدم محاسبه کافی از آن سر باز زنند .
ماده 11 : تضمین قرارداد
سرمایه گذار یک فقره چک بانک ..... شعبه ...... به شماره ...... در وجه ........ به مبلغ ........ ریال بدون درج تاریخ به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات همزمان با امضای قرارداد به سرمایه پذیر تحویل می دهد. در صورت تشخیص سرمایه پذیر یا داور مرضی الطرفین (حسب مورد) مبنی برتخلف سرمایه گذار از مفاد این قرارداد، سرمایه پذیر می تواند به صورت قطعی و بلا اذن با درج تاریخ در چک نسبت به جبران خسارات خود از محل آن یا از محل مطالبات یا دارائی ها و نیز سهم سنگ آهن سرمایه گذار اقدام نماید.
همچنین سرمایه گذار یک فقره چک بانک ........ شعبه ........... به شماره .............در وجه ................... به مبلغ ................... ریال بدون درج تاریخ بابت ضمانت دستگاهها و ماشین آلات سرمایه پذیر که در اختیار سرمایه گذار می باشد، به سرمایه پذیر تحویل میدهد تا در صورت تشخیص سرمایه پذیر یا داور مرضی الطرفین (حسب مورد) مبنی بر ایراد خسارت اثبات شده از سوی سرمایه گذار و کارکنان او سرمایه پذیر نسبت به وصول آن اقدام نماید. پس از اتمام قرارداد، در صورت تحویل دستگاه ها به صورت سالم و عدم تخلف سرمایه گذار از مفاد قرارداد سرمایه پذیر مکلف است هر دو فقره چک را عیناً به سرمایه گذار عودت دهد.

ماده 12 : داوری
در صورت بروز اختلاف بین طرفین در تفسیر یا اجرای این قرارداد، ابتدا موضوع از طریق مذاکره بررسی می گردد. در صورتیکه مشکل حل و فصل نشود، موضوع توسط یکی از طرفین یا هر دو به آقای ................. فرزند ............ به نشانی: ........................ به عنوان داور مرضی الطرفین ارجاع می شود. داور مرضی الطرفین موظف است حداکثر تا یک ماه پس از وصول درخواست طرفین قرارداد یا یکی از آنها به موضوع رسیدگی نموده و رای خود را صادر و به طرفین به نشانی های مندرج در این قرارداد از طریق پست سفارشی دو قبضه ابلاغ نماید.
داور مرضی الطرفین با امضاء ذیل این قرارداد، قبول داوری نمود.
رای داور برای طرفین، غیر قابل اعتراض و قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده 13 : اقامتگاه طرفین
سرمایه پذیر اقامتگاه خود را : ........................ به شماره تلفن
.................. و شماره نمابر ................. و سرمایه گذار اقامتگاه خود را: .........................شماره تلفن ..................و شماره همراه ...................... اعلام و تعيين می نمايد و کليه مکاتبات مربوطه به نشانی های معرفی شده ابلاغ واقعی تلقی شده وطرفين مکلفند موضوع تغيير نشانی را حداکثر ظرف مدت يک هفته به آگاهی طرف ديگر برساند.

ماده 14 : تعداد نسخ
این قرارداد در ...... ماده و ........... تبصره و ............ پیوست و در ........... نسخه متحد المتن تهیه و به امضای طرفین رسیده است، که همه نسخ حکم واحد را دارند.

سرمایه پذیر سرمایه گذار .................. ...................
.............. داور مرضی الطرفین
................ ...........................
(داوری را قبول دارم)

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید