بانک قراردادها
دی 22 نوشته شده توسط 
منتشرشده در مدنی و تجاری

قرارداد اجاره بیل مکانیکی با راننده

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

این قرارداد برای استفاده از خدمات بیل مکانیکی به همراه راننده در معادن و سایر امور پیمانکاری مورد استفاده قرار می گیرد و کلیات آن در موارد مشابه همانند اجاره لودر و کامیون و ... نیز قابل استفاده می باشد

این قرارداد در تاریخ........ در شهرستان .... بین شرکت .................... به شماره ثبت....... ثبت شرکت های.......... با نمایندگی و امضاء مجاز آقایان .......................... بعنوان رئیس هیئت مدیره و ......................... به عنوان مدیرعامل به نشانی: ............................................ که از این پس در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یک سو و آقای ...................... فرزند ...................... به شماره شناسنامه ............ صادره از..... و شناسه ملی ................................... و شناسه پستی..................... و به نشانی: ............................................. ........................... ................... و تلفن .................................. که از این پس در این قرارداد پیمانکار نامیده می شود منعقد گردید و طرفین ملزم به رعایت مفاد آن گردیدند.


ماده (1): موضوع قرارداد


موضوع قرارداد عبارتست از اجاره یک دستگاه بیل مکانیکی از نوع ............ با مشخصات مندرج در برگ مشخصات پیوست این قرارداد که به امضاء طرفین رسیده و جزء لاینفک این قرارداد است برای کار در معدن ................... همراه با راننده معینه از سوی پیمانکار و به هزینه پیمانکار جهت بارگیری و سایر فعالیت های متعارف در معادن.


ماده (2) : مدت قرارداد


مدت قرارداد از تاریخ .......... تا تاریخ........می باشد و در صورت توافق کتبی طرفین، قابل تمدید خواهد بود.


ماده (3): اجاره بها و نحوه پرداخت آن:


مبلغ قرارداد برای اجاره دستگاه موضوع قرارداد با راننده از قرار هر ساعت ....... ریال می باشد که پس از تائید صورت وضعیت کارکرد و حداکثر تا یک ماه از تاریخ تائید صورت وضعیت کارکرد، از سوی کارفرما پرداخت و تسویه خواهد گردید.


ماده (4): محل انجام کار


محل انجام کار دستگاه مورد اجاره و راننده معینه از سوی پیمانکار در ......................................................... می باشد و پیمانکار و راننده معینه از سوی او نسبت به موقعیت کاری و شرایط محل ،کاملاً آگاه و موافق بوده و هیچ گونه اعتراض و ایراد و ادعای مالی مازاد بر مبلغ این قرارداد ندارند.


ماده (5): تعهدات کارفرما


1- کارفرما متعهد است محل اسکان و تغذیه راننده پیمانکار را در حد متعارف در معادن، فراهم نماید. این محل صرفاً برای استفاده راننده معینه و مشخصاً جهت اسکان و استراحت شخصی راننده معینه از سوی پیمانکار و برای مدت قرارداد از سوی کارفرما تامین شده و پیمانکار و راننده معینه از سوی وی حق استقرار و پذیرش هیچ فرد دیگری در این محل تحت هیچ عنوان و در هیچ زمانی را ندارند و هر زمان که کارفرما بدون نیاز به ذکر دلیل نظر به تخلیه این محل داشت یا در هر زمانی که کارفرما تشخیص داد از محل مذکور استفاده دیگری می شود یا از آن برای اقدامات مجرمانه یا اقدامات ناهمگون با منافع کارفرما بهره برداری می شود مجاز و مخیر است که مستقیماً و بدون اذن و اجازه شخص یا مرجع دیگری با اراده و بوسیله عوامل خود این محل را تخلیه و اموال و اثاثه احتمالی راننده را با حضور نماینده کارفرما، صورتجلسه و از محل مذکور خارج و در محل دیگری به تشخیص خود نگهداری نماید.
2- تأمین سوخت مصرفی دستگاه موضوع قرارداد صرفاً برای انجام موضوع قرارداد به عهده کارفرما می باشد. کارفرما هیچ گونه مسئولیت و تعهد دیگری در این مورد نخواهد داشت.


ماده (6) تعهدات پیمانکار


1) پیمانکار تعهد می نماید که دستگاه موضوع قرارداد حداقل 8 ساعت کاری در هر روز در حالتی کاملاً آماده به کار و بدون عیب و نقص در اختیار کارفرما باشد. همچنین پیمانکار متعهد است راننده معینه نیز به همین میزان ساعت در هر روز بدون عذر و بهانه با بالاترین میزان کارائی در اختیار کارفرما باشد و در صورت بیماری یا ضعف در کارائی راننده، او را به فوریت با راننده مجرب و دارای گواهینامه معتبر جایگزین نماید.
2) پیمانکار متعهد گردید دستگاه مورد اجاره و راننده معینه از سوی پیمانکار در مدت قرارداد دائماً آماده به کار باشند و در صورت خرابی بیش از 48 ساعت دستگاه یا عدم حضور یا بیماری راننده، دستگاه یا راننده جدید را حسب مورد، جایگزین و ساعات عقب افتاده کارکرد را ظرف 15 روز جبران نماید، در صورتی که پیمانکار ظرف 48 ساعت برای جایگزینی دستگاه یا راننده معینه خود اقدام ننماید کارفرما راساً اقدام به جایگزینی آنها خواهد کرد و کلیه هزینه های مترتب بر تاخیر یا عدم ایفای تعهد پیمانکار به اضافه دو برابر آن را بعنوان وجه التزام تخلف از شرط، از مطالبات پیمانکار، راساً کسر یا از او مطالبه خواهد نمود.
3) پیمانکار تأیید و قبول مسئولیت می نماید که راننده دستگاه مورد اجاره گواهینامه و کلیه مجوزها و شرایط قانونی برای کار با دستگاه مورد اجاره را دارد و نیز تائید می نماید که کلیه تعهدات و پرداخت ها و الزامات بیمه ای بیل مکانیکی موضوع قرارداد و راننده معینه از سوی وی بدون استثناء با پیمانکار می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهد مالی و قانونی و بیمه ای در این خصوص ندارد.
4) راننده پیمانکار ملزم به رعایت کلیه قوانین ایمنی و کاری و انضباطی کارگاه و اصول و موازین کارفرمامی باشد. پیمانکار تعهد می نماید راننده معینه از سوی خود را در این خصوص توجیه نماید و در هر زمان که کارفرما تشخیص داد راننده معینه را جایگزین نماید.
5) پیمانکار متعهد است که دستگاه موضوع قرارداد را از لحاظ کارکرد و تنظیم و سرویس موتور و سایر سیستم ها در شرایطی نگه دارد که کمترین میزان مصرف سوخت و استهلاک با بالاترین میزان کارائی نسبت به انجام موضوع قرارداد را در تمام مدت قرارداد داشته باشد.
6) پیمانکار تائید می نماید که پرداخت کلیه حقوق و مزایای قانونی و هزینه های بیمه ای و مالیاتی و هر گونه هزینه قانونی مربوط به راننده معینه از سوی وی به عهده پیمانکار بوده و مسئولیت بروز هر گونه سوانح یا حوادث رانندگی و عدم رعایت مقررات رانندگی و مقررات و ضوابط ایمنی کار با دستگاه موضوع قرارداد که منجر به بروز صدمات جسمی و مالی و به کارفرما و کارکنان کارفرما یا به راننده یا افراد حاضر در معدن یا به شخص ثالثی شود و نیز مسئولیت قانونی و مالی جبران کلیه خسارات وارده به اشخاص ثالث در این زمینه با پیمانکار و راننده معینه از سوی وی می باشد.
7) مسئولیت کرایه و هر گونه هزینه حمل دستگاه مورد اجاره به محل کار یا خروج آن از محل کار و نیز مسئولیت پارک و نگهداری و استفاده صحیح از دستگاه مورد اجاره با پیمانکار می باشد.
8) کلیه هزینه های مربوط به تامین قطعات و تعمیرات و سرویس های دوره ای و موردی دستگاه مورد اجاره با پیمانکار می باشد.
9) دستگاه مورد اجاره به عنوان ضمانت حسن اجرای تعهدات پیمانکار به موجب همین قرارداد در وثیقه کارفرما قرار دارد و تا زمانی که پیمانکار به تعهدات خود در قبال کارفرما بر اساس این قرارداد عمل ننموده مجاز نیست بدون پروانه یا تائیدیه کتبی و صریح کارفرما دستگاه مورد اجاره را به عنوان پایان همکاری یا تسویه حساب و...از محل کار خارج نماید. اجازه احتمالی کارفرما برای خروج دستگاه از محل کار جهت تعمیرات یا عناوین دیگر صرفاً در همان موارد و معانی قابل تفسیر است و دستگاه مورد اجاره را از وثیقه کارفرما خارج نمی کند. تسویه حساب نهائی کارفرما و پیمانکار و فقدان تعهد باقیمانده از سوی پیمانکار و رضایت نهائی کارفرما که مبنای نهائی تسویه حساب فیمابین می باشند تنها موجب صدور تائیدیه کتبی خروج دستگاه موضوع قرارداد از وثیقه کارفرما تلقی می شود.


ماده (7) : کسورات قرارداد


کلیه مالیات و عوارض قانونی متعلقه برابر قوانین جاری کشور ، توسط کارفرما از صورت کارکرد پیمانکار کسر خواهد گردید.


ماده (8) : پایان قرارداد


در صورتی که پیمانکار به تشخیص کارفرما به یک یا چند تعهد خود عمل ننماید با ابلاغ کتبی مراتب پایان همکاری و پایان قرارداد به پیمانکار اعلام می گردد. بدیهی است کلیه مطالبات پیمانکار بر اساس میزان انجام قرارداد محاسبه و پرداخت خواهد گردید.


ماده(9) : واگذاری و انتقال به غیر


پیمانکار حق واگذاری قرارداد به غیر بدون تائید کتبی کارفرما را ندارد.


ماده (10) : نشانی طرفین قرارداد


نشانی طرفین قرارداد همان است که در آغاز این قرارداد اشاره شده است.چنانچه نشانی هر یک از طرفین در مدت قرارداد تغییر یابد باید ظرف یک هفته از تاریخ تغییر نشانی، مراتب را کتباً به طرف دیگر اطلاع دهد در غیر این صورت مکاتبات و ابلاغ های کتبی طرف مقابل یا مرجع قضائی به نشانی های قبلی قابل اعتراض و ایراد نخواهد بود.


ماده (11) : حل اختلاف


طرفین توافق نمودند در صورت بروز هرگونه اختلاف نظر در مفاد یا اجرای قرارداد ، موضوع اختلاف از طریق ارجاع امر به داوری حل و فصل نمایند . داور منتخب متعهد است حداکثر ظرف مدت یکماه از تاریخ ارجاع اختلاف به داور موضوع اختلاف را با توجه به قوانین و مقررات موضوعه و عرف و با تعیین نوع تخلف و متخلف و نوع میزان خسارت و نحوه جبران آن و نیز تفسیر قرارداد و چگونگی اجرای آن مبادرت به صدور رأی نماید . این رأی قطعی و لازم الاجراست و طرفین حق هرگونه ایراد و اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نمودند .


تبصره : طرفین ضمن این قرارداد آقای/ خانم ............... با کد ملی .................... را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نمودند و داور منتخب با امضاء ذیل این قرارداد قبول داوری نمود.

ماده (12) : تعداد مواد و نسخ قرارداد


این قرارداد در 12 ماده و در سه نسخه یکسان تهیه شده و به امضای طرفین قرارداد رسیده و تمام نسخه های قرارداد از اعتبار یکسان برخوردار می باشند

کارفرما پیمانکار

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید