بانک قراردادها
مهدی قاسمی

مهدی قاسمی

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

نشانی وبگاه: http://www.gharardadha.com/ghasemi

نمونه قرارداد اجرای سفت کاری

قرارداد اجرای سفت کاری

این قرارداد مابین آقای .......................... به نشانی .....................................................................................
و تلفن ........................... که از این پس کارفرما نامیده می شود از یک طرف وآقای ................................
فرزند .................... متولد ................... صادره از ....................... به شماره شناسنامه ....................... به نشانی ......................................................................................................... وشماره تلفن .................. که از این پس پیمانکار نامیده می شود از طرف دیگر به شرح زیر منعقد می گردد.

ماده 1 –موضوع قرارداد :


موضوع قرارداد عبارتست از اجرای کلیه کرسی چینی ها ، دیوارهای بیرونی ، دیوارهای داخلی و پارتیشن ها ، نصب چهارچوب های فلزی ، ساخت و نصب نعل درگاهی ، نصب فریم های فلزی پنجره های ساختمان ........................ طبقه ...................... به آدرس ........................................................................... دارای پروانه ساختمانی شماره ......................................... .

ماده 2 –مشخصات فنی :


به طور کلی مشخصات فنی بر اساس نقشه ها و دستورالعمل های صادره از جانب کارفرما و مهندس ناظر می باشد و همچنین کنترل و تایید کیفیت مصالح و کار اجرا شده مطابق با نقشه ها ، به عهده مهندس ناظر و کارفرما می باشد .

ماده 3 – اسناد و مدارک قرارداد


مدت اجرای این قرارداد به مدت ........................... ماه شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد.

ماده 4 –تعهدات پیمانکار :


4-1- پیمانکار موظف است بلافاصله پس از ابلاغ قرارداد ، نسبت به تجهیزکارگاه و شروع عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-2- پیمانکار موظف است کارهای موضوع قرارداد را شخصا انجام دهد و حق واگذاری تمام و یا قسمتی از موضوع پیمان را به دیگری ندارد.
4-3- پیمانکار مجاز به تعطیلی کار بدون اجازه کار فرما نمی باشد .
4-4- پیمانکار می بایستی کرسی چینی های زیرزمین را بر اساس ارتفاع و عرض اعلام شده از سوی کارفرما اجرا نماید .
4-5- سیمانکاری روی کرسی چینی و دیوارهای بیرونی در زیرزمین به عهده پیمانکار است .
4-6- جنس آجر دیوارهای زیرزمین از نوع آجر گری و در طبقات از آجرهای سفالی 7 ، 10 ، 15 و 20 سانتی متری می باشد .
4-7- پیمانکار موظف است که دیوارچینی را به شکلی اجرا نماید که حداکثر چفت و بست آنها رعایت گردد.
4-8- پیمانکار در کلیه دیوارچینی ها بایستی از ملات ماسه و سیمان با عیار استاندارد استفاده نماید .
4-9- کلیه دیوارچینی ها بایستی شاقول و امتداد آنها نیز مطابق نقشه ها باشد و گوشه های آن نیز بر اساس نقشه گونیا باشد .
4-10- پیمانکار بایستی قبل از اجرای دیوارچینی ابتدا کلیه دیوارهای یک طبقه را یک رگی نموده و پس از تایید کارفرما نسبت به اجرای کامل آنها اقدام نماید .
4-11- ساخت و نصب نعل درگاهی های فلزی مطابق دستور کار کارفرما به عهده پیمانکار است .
4-12-نصب چهارچوب های فلزی به عهده پیمانکار است و پیمانکار ملزم است که پشت کلیه چهارچوب ها را با ملات ماسه و سیمان پر نماید .
4-13-نصب فریم های فلزی پنجره ها بر اساس دیتیل تایید شده کارفرما به عهده پیمانکار است .
4-14- نصب میلگرد های اسکوپ به عهده پیمانکار است .
4-15- در هنگام کارگذاری چهارچوبهای فلزی پیمانکار بایستی چهار تراشی را در کمرکش چهارچوب فلز نصب نماید تا هنگام پر نمودن پشت آن چهارچوب ها قوس برندارد .
4-16- پیمانکار موظف است یک دستگاه بالابر برقی تک فاز و کلیه وسایل و ابزار کار جهت اجرای قرارداد از جمله شمشه ، تراز ، شاقول ، ریسمان ، دستکش لاستیکی ، ماله و .... را تهیه نموده و مسئولیت حفظ و نگهداری و تعمیرات وسایل مزبور نیز به عهده پیمانکار می باشد
4-17- پیمانکار ملزم است باقیمانده مصالح را به صورت مرتب دسته بندی نموده و تحویل کارفرما نماید .
4-18- پیمانکار موظف است به طریقی عمل نماید تا پرت مصالح در حد متناسب و معقول بوده و در غیر این صورت هزینه پرت بیش از حد متعارف مصالح ، به حساب بدهکاری پیمانکار منظور خواهد شد.
4-19- حمل مصالح از جمله ماسه ، سیمان ، آجر ، سفال ، چهارچوب ، فریم فلزی ، نعل درگاه و .... از پای کار به طبقات به عهده پیمانکار است .
4-20- پیمانکار موظف است پس از اتمام کار محل را کاملا تمیز نموده و با نظارت کارفرما و مهندس ناظر اقدام به عمل نخاله از طبقات به محوطه تعیین شده در کارگاه نماید .
4-21- پیمانکار تایید می نماید که کلیه اسناد ، مدارک و نقشه های موضوع مندرج در ماده یک این قرارداد را کاملا مطالعه نموده و تایید می نماید که هنگام امضاء قرارداد ، هیچ نکته ای باقی نمانده است که بعدا بتواند در مورد آن استناد به جهل خود نماید .
4-22- پیمانکار تایید می نماید که محل کارگاه و محل اجرای پروژه مورد قرارداد را کاملا رویت نموده است .
4-23- پیمانکار بایستی کلیه آجرچینی ها را به سقف مهر نماید .
4-24- پیمانکار موظف کلیه صفحات فلزی ، وال پست ها و یا آهن آلات خاص دیگری را بر اساس دستور کار کارفرما کار بگذارد .
4-25- پیمانکار موظف به رعایت موارد حفاظتی و ایمنی کار و به طور کلی رعایت موارد مبحث 12 مقررات ملی ساختمانی ایران در کارگاه می باشد و استفاده از وسایل ایمنی در کارگاه اجباری است ، چنانچه در اثر عدم رعایت شرایط ایمنی کار توسط پیمانکار و یا قصور کارکنان وی ، خود یا افراد پیمانکار و یا دیگران دچار سانحه شوند ، جبران کلیه عواقب مالی ، حقوقی و جزایی به عهده پیمانکار می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این رابطه نخواهد داشت . وسایل ایمنی و حفاظتی شامل کلاه چانه دار ، کفش ایمنی ، کمربند ایمنی ، لباس ضخیم کار ، دستکش مناسب ، ماسک و عینک و ..... می باشد .
4-26- پیمانکار موظف است افراد دارای صلاحیت فنی را به کار گمارد در غیر این صورت کارفرمل و ناظر حق خواهند داشت طی نامه ای به پیمانکار اعلام و پیمانکار نیز بایستی نسبت به تعویض افراد فاقد صلاحیت اقدام نماید .
4-27- در صورتی که افراد پیمانکار به تشخیص کارفرما و مهندس ناظر و سرپرست کارگاه در داخل کارگاه به هر شکلی باعث بروز هر نوع خسارتی گردند ، پیمانکار موظف به جبران آن به هزینه خود بوده و در صورت استنکاف ، کارفرما مخیر خواهد بود راسا خسارت وارده را مرتفع و هزینه آن را به هر طریقی که صلاح بداند از پیمانکار وصول نماید .
4-28- مسئولیت کشف هرگونه فساد ، فحشا ، کلاهبرداری ، درگیری و مشابه آن توسط افراد پیمانکار در طول مدت اجرای پروژه به عهده پیمانکار می باشد .
4-29- پرداخت هایی مانند عیدی ، انعام ، پاداش و .... به کارگران خود به عهده پیمانکار می باشد .
4-30- پیمانکار موظف است ایام و ساعات کاری کارگاه را رعایت نموده و ترتیبی اتخاذ نماید تا سر و صدای اجرای عملیات باعث مزاحمت همسایگان نگردد . در صورت نیاز به اضافه کاری با کسب مجوز از کارفرما ، مجاز خواهد بود .
4-31- کارفرما در هیچیک از موارد احتمالی مورد اختلاف پیمانکار و کارکنان او دخالتی نداشته و مسئولیت هر گونه عوارض ناشی از درخواستهای حقوق و موضوعات رفاهی کارکنان پیمانکار به عهده خود پیمانکار است .
4-32- پیمانکار موظف است که کلیه مقررات قانون کار و سایر قوانین موضوعه کشور را رعایت نماید و تاکید می گردد حق بکارگیری اتباع خارجی و مخصوصا نیروهای افغانی را ندارد .
4-33- پیمانکار موظف است جهت تهیه صورت وضعیت با نماینده قانونی کارفرما نسبت به متراژ و احجام عملیات اجرایی اقدام نماید .
4-34- پیمانکار بایستی پس از اجرای کامل هر طبقه نسبت به تحویل آن به نماینده کارفرما اقدام نماید .
4-35- اشکالات فنی کار ناشی از قصور پیمانکار که منجر به دستور تخریب یا اصلاح گردد متوجه پیمانکار بوده و موظف است مورد اشکال را به هزینه خود رفع نماید .
4-36- پیمانکار موظف است کلیه لغازهای آجری ساختمان را با میلگرد های داخل ملات آن اجرا نماید .
4-37- دیوار چینی باید کاملا قائم و شاقولی بوده ، امتداد رجها کاملا افقی باشد و بندهای قائم یک رج در میان دقیقا در مقابل هم قرار گرفته و شاقولی باشند ضخامت بند آجرها باید طبق نقشه های اجرایی باشد . ضخامت این بندها ، نباید کمتر از 10 میلی متر و بیشتر از 12 میلی متر باشد .آجر چینی باید با رعایت اصول صورت پذیرد ، به نحوی که قفل و بست کامل بین آجرها ایجاد شود .
4-38- قبل از اجرای آجر چینی با آجرگری و با توجه به شرایط آب و هوایی و دستورات دستگاه نظارت آجرها بایستی به مدت 60 دقیقه در آب خیسانده و بلافاصله به کار برده شوند . ریختن آب بر روی آجر مجاز نمی باشد .
4-39- عرض کرسی چینی باید حداقل نیم آجر از دیوار بالای آن بیشتر اختیار شود و محور کرسی چینی حتی الامکان بر محور دیوار منطبق باشد . نقش عمده کرسی چینی ، تامین سطح اتکای بیشنر برای دیوار و تامین ارتفاع تا رقوم کف سازی می باشد . به دلیل تماس مستقیم و دائم کرسی چینی با رطویت ، آجرهای به کار رفته در کرسی چینی ، باید از میان آجرهای مقاوم با میزان کم جذب آب انتخاب شوند .
4-40- به منظور تامین حداکثر مقاومت و قفل و بست کامل ، نحوه چیدن آجر ، باید طبق نقشه های اجرایی و دستورالعمل های دستگاه نظارت باشد .
4-41- سوراخ ها و محل های باز برای کارگذاری چهارچوب ها ، درها ، پنجره ها ، مجراهای تهویه ، عبور لوله ها و کابل های توکار و نظایر آن ، باید قبلا بر اساس نقشه های اجرایی کاملا مشخص و هنگام آجر چینی تعبیه گردند تا نیازی به کندن و تخریب دیوارها به منظور تامین فضاهای باز وجود نداشته باشد .
4-42- آجر چینی در درجه حرارت کمتر از 5 درجه سانتی گراد مجاز نیست ، در شرایط آب و هوایی سرد دیوارهای تازه چیده شده ، باید با پوشاندن و گرم کردن محافظت شوند ، در شرایط متعارف آجرکاری با ملات ماسه سیمان باید حداقل 3 روز مرطوب نگه داشته شود و از خشک شدن آن جلوگیری به عمل آید .
4-43- اجرای رنگ سرنج به عهده پیمانکار است .
4-44- جوش کاری کلیه میلگردهایی که بر طبق نقشه در داخل آجر چینی ها کار گذاشته می شود به عهده پیمانکار است .
4-45- تهیه و پرداخت هزینه های بیمه ، ایاب و ذهاب ، مسکن و غذای افراد پیمانکار ، به عهده ی وی می باشد .ماده 5 – تعهدات کارفرما :


5-1-آب و برق مورد نیاز پیمانکار ، جهت اجرای عملیات در محل کارگاه و هر طبقه به طور مجزا با کارفرما می باشد.
5-2- ابزار و وسایل زیرتوسط کارفرما تهیه و در اختیار پیمانکار قرار داده می شود :
استانبولی ، نردبان ، طناب ، سطل ، شیلنگ آب ، بشکه ، تخته زیرپایی ، کابل برای روشنایی ، آهن آلات نعل درگاهی و وال پست ها ، چهارچوب و فریم های فلزی ، آجرهای گری و سفالی ، ماسه و سیمان .
5-3- کلیه چهارچوب ها و فریم های فلزی توسط عوامل کارفرما ساخته می شوند و پس از آن تحویل پیمانکار داده می شود .
5-4- کلیه رقوم های ارتفاعی در هر طبقه توسط نماینده کارفرما به پیمانکار تحویل داده می شود.
5-5- عایق کاری روی دیوار های بیرونی و کرسی چینی ها به عهده عوامل کارفرما است .
5-6- کارفرما از بابت مواردی که بایستی در اختیار پیمانکار بگذارد ، حق دریافت هیچگونه وجهی را ندارد.
5-7- کارفرما موظف است مکانی جهت استراحت و غذا خوری برای کارگران مهیا نماید .
5-8- کارفرما بایستی سرویس بهداشتی مناسب و کافی برای کارگران احداث نماید .
5-9- کارفرما بایستی کارگاه را در مقابل حوادث کارگاهی بیمه نماید این بیمه شامل بیمه ساختمان در حال احداث ، ساختمان های اطراف ، و اشخاصی است در آن مشغول بکار می شوند .
5-10- کارفرما مخیر می باشد که حجم قرارداد را تا میزان 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار از این بابت هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت و مبالغ واحد قرارداد هیچ تغییری نخواهد کرد.
تبصره ( 1 ) پیمانکار می تواند در حد بیمه مسئولیت کارگاه در صورت حادثه از محل بیمه استفاده نماید .

ماده 6 –مبلغ قرارداد :


مبلغ موضوع ماده یک بر اساس ................... متر مربع زیر بنای ساختمان از قرار هر متر مربع .................. ریال معادل ........................... ريال است .
تبصره ( 2 ) به قیمتهای مندرج در ماده شش این قرارداد هیچگونه تعدیل یا به عبارت دیگر افزایش نرخی تعلق نخواهد گرفت .
تبصره ( 3 ) هیچگونه اضافه بها مانند سختی کار ، ارتفاع زیاد ، انحنا ، دوجداره بودن ، زاویه داشتن و سایر صعوبت هایی که اجرای کار را مشکل تر می کند ، قابل پرداخت نیست .
تبصره ( 4 ) قیمت واحد در ماده شش تعیین کننده مشخصات نیست بلکه این قیمت در صورتی قابل اعمال می باشد که کارهای انجام شده بر طبق نقشه و مشخصات فنی باشد .
تبصره ( 5 ) پیمانکار نمی تواند به استناد و شرح قیمت ماده شش و مقایسه آن با قیمت های روز وجوه دیگری را مطالبه نماید .
تبصره ( 6 ) از هر پرداخت .................. بابت حسن انجام کار کسر خواهد شد.

ماده 7 –کسورات قانونی :


کسورات این قرارداد شامل .............. بیمه و ................... مالیات می باشد .

ماده 8- نحوه پرداخت :


پرداخت های موقت بر اساس سطح طبقات در پایان هر طبقه به پیمانکار پس از کسر کسورات و .................. حسن انجام کار پرداخت می گردد ، .................... حسن انجام کار پس از اتمام دوره تضمین و تایید کارفرما و مهندس ناظر آزاد خواهد شد.

ماده 9- تغییر مدت قرارداد


تغییر مدت قرارداد در شرایط زیر می باشد .
9-1- با توافق طرفین
9-2- در صورتی که تمام یا بخشی از نقشه های تهیه شده توسط کارفرما تغییر نماید .
9-3- در صورتی که قوانین و مقررات جدیدی از طرف مراجع قانونی مرتبط وضع شود که در مدت اجرای قرارداد موثر باشد.
9-4- موارد فورس ماژور مانند زلزله ، سیل ، آتش سوزی ، آتشفشان ، انقلاب ، جنگ و غیره

ماده 10- حل اختلاف :


هرگاه در اجرای مفاد قرارداد بین طرفین اختلافی رخ دهد و این اختلاف را نتوان از طریق مذاکره حل و فصل نمود ، اختلاف حاصله از طریق ارجاع به داور مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد . آقای ......................... به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب گردیدند و داوری ایشان برای طرفین لازم الاجرا است .

ماده 11- فسخ :


11-1- در صورتی که پیمانکار بیش از ..................... برنامه زمان بندی تاخیر داشته باشد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ

نماید .
11-2- در صورت عدم حسن اجرا یا عدم اجرای کامل یا قسمتی از هر یک از مراحل این قرارداد کارفرما می تواند قرارداد را فسخ نماید .
11-3- در صورت بروز هرگونه حوادث فورس ماژور و قهریه قرارداد می تواند فسخ گردد .

ماده 12-جریمه


در صورت تاخیر در اجرای عملیات به شرطی که میزان تاخیر موجبات فسخ را فراهم نیاورد پیمانکار به ازاء هر روز تاخیر غیر مجاز معادل ....................... ریال جریمه خواهد شد . تشخیص مجاز یا غیر مجاز بودن تاخیر با مهندس ناظر و کارفرما است .

ماده 13- دوره تضمین کارها :


حسن انجام کلیه عملیات موضوع قرارداد از تاریخ تحویل به مدت ................. ماه شمسی از طرف پیمانکار تضمین می گردد و این مدت دوره تضمین نامیده می شود و چنانچه در دوره تضمین معایب و نقایصی در کارها دیده شود که ناشی از عدم رعایت مشخصات فنی و عملکرد پیمانکار باشد ، کارفرما موارد را با ذکر معایب و نقایص و محل آن کتبا به پیمانکار ابلاغ و پیمانکار مکلف است به هزینه خود حداکثر 5 روز بعد از ابلاغ مراتب ، شروع به رفع معایب و نقایص کند و آنها را طی مدتی که با تراضی کارفرما معین شود رفع نماید .
تبصره ( 7 ) هرگاه پیمانکار در انجام تعهد خود قصور ورزد کارفرما حق دارد وکالتا آن معایب و نقایص را راسا و یا به هر ترتیب که مقتضی بداند رفع و هزینه آن را به اضافه 15 درصد بالاسری از محل مطالبات پیمانکار برداشت نماید .

این قرارداد در 13 ماده و 7 تبصره در دو نسخه متحدالمتن که هر یک حکم واحد را دارند در تاریخ تنظیم گردیده است .

کارفرما/ پیمانکار

 

 

اشتراک این مطلب از طریق:

مازاد احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

✳️ مازاد احداث بنای غیر مجاز در خارج از حریم شهر

کمیسیون تبصره 2 ماده 99 شهرداریها مصوب 1334 و الحاقی سال 1372 ساخت و ساز خارج از محدوده ایجاد هرگونه ساختمان و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها مستلزم رعایت ضوابطی است که از سوی سازمان ها و موسسات و وزارتخانه‌ها اعلام می‌شود هرگونه عملیات ساختمانی در خارج از محدوده قانونی شهر صورت بگیرد ضوابط آن باید از سوی احداث کننده ساختمان و یا تاسیسات رعایت شود که قانونگذار در ماده 4 آیین نامه مربوط به استفاده از اراضی بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهر مصوب 1355 بیان کرده و قانونگذار طرح جامع شهر و طرح تفصیلی و طرح هادی را در ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب 1353 و با اصلاحات بعدی آن بیان داشته و قابل اجرا می باشد.

در ماده 13 آئین نامه مربوط به استفاده از اراضی بنا و تاسیسات کمیسیونی ترتیب داده شود که تا سال 1372 و قبل از تصویب کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداریها در استانداری ها تاسیس و تشکیل می شود بر اساس ضوابط عمل می‌کردند اما پس از تصویب کمیسیون اخیر و تشکیل در استانداری ها که مرکب از نمایندگان قوه قضایی وزارت کشور و مسکن و شهرسازی می باشد و دارای اعتبار قانونی است و در کمیسیون مطروحه ماده 13 آیین نامه مربوط استفاده از اراضی بنا و تاسیسات در خارج از محدوده قانونی و حریم شهرها رسیدگی می شده اما رعایت شرایط و ضوابط ماده 4 آیین نامه مذکور به قوت خود باقی است و الزامی می باشد و اگر اشخاصی بخواهند عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی و خدماتی در خارج از محدوده قانونی شهر احداث نمایند باید مجوز قانونی اخذ نمایند تا این که بتوانند عملیات ساختمانی و یا تاسیسات عمومی و خدماتی در خارج از محدوده قانونی شهر احداث کنند و اگر بدون مجوز اقدام نمایند توسط مامورین فرمانداری و بخشداری به کمیسیون تبصره 2 بند 3 ماده 99 قانون شهرداری ها اعلام و به تخلف انجام شده رسیدگی که تصمیم کمیسیون به طور معمول بر خلع بنا یا جریمه معادل 50 تا 70 درصد قیمت روز اعیانی تکمیل شده مبادرت به صدور رای می‌نماید.

2_ اتخاذ تصمیمات و ویژگی های کمیسیون الف اتخاذ تصمیم کمیسیون بر دو محور می باشد.

1_ رای بر خلع بنا

2_ رای بر اخذ جریمه

اختیارات کمیسیون رسیدگی به ساخت و ساز غیرمجاز خارج از حریم شهرها بوده و در استانداری ها تشکیل می شود.

1_ رای کمیسیون در کمیسیون هم عرض قابل اعتراض نبوده چون تشکیل کمیسیون هم عرض پیش بینی نگردیده.

2_ رای کمیسیون قطعی است و نسبت به دعوت متخلف و یا عدم دعوت آن به کمیسیون مسکوت می باشد لیکن از عمومات و اصول قانونی می توان استفاده کرد و از شخص متخلف دعوت به عمل آید.

3_ به محض صدور رای و قطعیت آن لازم الاجرا بوده که از طریق مقامات ذیصلاح اجرا می شود که نحوه اجرای آن در قانون مصوب بیان گردیده و اگر متخلف نسبت به پرداخت جریمه اقدام نکند باید از طریق اقامه دعوی حقوقی با تنظیم دادخواست مطالبه وجه عمل نمایند اما قانونگذار نحوه اجرای رای کمیسیون تبصره یک ماده 100 و 77 را بیان داشته.

4 تصمیمات کمیسیون فقط در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض میباشد.

نکته : 1_ بهتر از قطعیت یا عدم قطعیت آراء صادره در کمیسیون مذکور منجزا بیان شود.

2_ مرجع اجرای تصمیم دقیقا بیان شود چون محل تشکیل را در استانداری ها اعلام نموده اما نحوه اقدامات اولیه و اجرای حکم را تعیین نکرده است.

3_ احسن به نظر می‌رسد که مانند احکام کمیسیون ماده 77 و 100 قانون شهرداری به آن ضمانت اجرا دهد./برگرفته از کمیسیون‌های شهرداری تدوین علیرضا میرزایی.

اشتراک این مطلب از طریق:

کمیسیون ماده 100 شهرداریها و تغییرکاربری

✳️ سؤال

برخی از تخلفات مانند تغییرکاربری‌ بناهای ایجاد شده به تجاری مغایر طرح‌های مصوب شهری هستند که در کمیسیون ماده ۱۰۰ رأی مبنی بر اخذ جریمه صادر و منجر به صدور گواهی پایان کار ساختمان شده است و به تبع آن نوع استفاده فعلی آن برای مالک مجاز می‌گردد. پس از مدتی مالک تقاضای تخریب و بازسازی با حفظ کاربری برای بناهای دارای پایان کار می‌نمایند، اگرچه این بنا‌ها مغایر طرحهای مصوب شهری است؛ اما آیا با توجه به رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ مالک دارای حقوق مکتسبه می‌باشد و شهرداری باید بنا به تقاضای وی پروانه صادر کند؟

 

✳️ نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

نظریه شماره۱۶۳۳/۹۲/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۲

در حالتی که ساختمانی دارای کاربری مسکونی بوده و متعاقباً تغییر کاربری آن صورت پذیرفته است، چون موضوع رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ ناظر به «ساختمان» بوده، و ساختمان تخریب شده رأی این کمیسیون نیز منقضی می‌گردد و حق مکتسب صدق نمی‌کند با عبارت دیگر جریمه کردن متخلف باعث ایجاد حق مکتسب در تغییر کاربری برای وی نمی‌شود، تا زمانیکه ساختمان پابرجاست رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ باقی است و ذینفع می‌تواند از آن استفاده کند، بعد از تخریب ساختمان چنانچه شخص بخواهد پروانه ساختمانی بگیرد، شهرداری برای صدور پروانه ساختمانی جدید، تقاضای مالک را با طرحهای مصوب شهری طرح تفصیلی مطابقت می‌دهد و براساس آن پروانه صادر می‌نماید.

اشتراک این مطلب از طریق:

حادثه ناشی از کار

اگر کارگری در محل کار دچار حادثه شود چه تکالیفی بر عهده کار فرماست

❇️ بر اساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی، درصورت وقوع حادثه ناشی از کار، کارفرما مکلف است، اقدامات لازم اولیه را برای جلوگیری از تشدید وضعیت حادثه دیده انجام دهد و گزارش حادثه را ظرف سه روز اداری از تاریخ وقوع به صورت کتبی به سازمان تأمین‌اجتماعی اطلاع دهد.

حادثه‌ای ناشی از کار تلقی می‌شود که در محیط کار و به سبب کار و در حین انجام وظیفه رخ دهد. در اوقاتی که بیمه شده از محل سکونت به محل کار مراجعه کند و دچار حادثه شود حادثه ناشی از کار تشخیص داده می‌شود و همچنین اگر بیمه شده برای کمک به کارگر حادثه دیده دچار آسیب شود نیز حادثه ناشی از کار تعریف می‌شود.

براساس ماده ۶۵ قانون تأمین‌اجتماعی، چنانچه کارفرما برای جلوگیری از تشدید وضع حادثه‌دیده متحمل هزینه‌هایی شود، از آنجایی که بیمه‌شده تحت‌پوشش تأمین‌اجتماعی است و این سازمان مکلف به ارائه خدمات درمانی به بیمه‌شدگان است، کارفرما می‌تواند برای دریافت هزینه‌های خود به سازمان تأمین‌اجتماعی مراجعه تا برابر مقررات در این خصوص اقدام شود.

به استناد قوانین تأمین‌اجتماعی، بیمه‌شدگان مشمول درصورتی که بر اثر حادثه ناشی از کار مصدوم و یا فوت شوند، تعهدات قانونی به آن‌ها تعلق می‌گیرد. درمان، پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری درصورت عدم اشتغال به کار و استراحت، تحویل پروتز و اروتز درصورت نیاز به این وسایل، پرداخت غرامت نقص عضو، هزینه کفن و دفن، پرداخت مستمری ازکارافتادگی جزئی یا کلی ناشی از کار و پرداخت مستمری بازماندگان از تعهدات قانونی قابل ارائه به بیمه‌شدگان حادثه دیده ناشی از کار است.

لازم به ذکر است، در تعلق تعهدات قانونی فوق به بیمه‌شده حادثه‌دیده ناشی از کار، سابقه پرداخت حق‌بیمه در احراز شرایط لحاظ نمی‌شود و به بیمه‌شده با هرسال سابقه پرداخت حق‌بیمه، کمک‌های قانونی ارائه می‌شود.

✳️ حادثه ناشی از کار از دیدگاه صندوق تأمین اجتماعی

مطابق ماده ۶۰ قانون تأمین اجتماعی حوادث ناشی از کار حوادثی است که در حین انجام وظیفه و به سبب آن برای بیمه شده اتفاق می‌افتد مقصود از حین انجام وظیفه تمام اوقاتی است که بیمه شده در کارگاه یا موسسات وابسته یا ساختمان‌ها و محوطه آن مشغول کار باشد و یا به دستور کارفرما در خارج از محوطه کارگاه عهده دار انجام ماموریتی باشد اوقات مراجعه به درمانگاه و یا بیمارستان و یا برای معالجات درمانی و توانبخشی و اوقات رفت و برگشت بیمه شده از منزل به کارگاه جز اوقات انجام وظیفه محسوب می‌گردد، مشروط بر اینکه درزمان عادی رفت و برگشت به کارگاه اتفاق افتاده باشد حوادثی که برای بیمه شده حین اقدام برای نجات سایر بیمه شدگان و مساعدت به آنان اتفاق می‌افتد حادثه ناشی از کار محسوب می‌شود.

✳️ مسئولیت کیفری بروز حادثه

مسئولیت کیفری حادثه، حسب نظر بازرسان کار یا کارشناسان رسمی دادگستری و بر اساس رأی قضایی بر عهده مقصر یا مقصرین حادثه است. حسب ماده ۹۵ قانون کار مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولین واحد‌های موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. هر گاه بر اثر عدم رعایت مقررات مذکور از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.

اشتراک این مطلب از طریق:

نمونه قرارداد خرید و تحویل آسانسور

قرارداد خرید و طراحی آسانسور

این قرارداد فیمابین شرکت .................. به نمایندگی ........................ به نشانی .......................................... ................................................................................................................................................................
تلفن .......................... که در این قرارداد کارفرما نامیده می شود از یکطرف و شرکت ........................ به نمایندگی ................................. به نشانی ........................................................................................... تلفن ...................... که در این قرارداد به اختصار پیمانکار نامیده می شود ، از سوی دیگر منعقد می گردد .


ماده 1 – موضوع قرارداد


طراحی و خرید دو دستگاه آسانسور کامل با مشخصات فنی پیوست کاملا وارداتی ساخت شرکت ............................ همراه با نصب و راه اندازی در محل کارگاه طبق مشخصات فنی ذکر شده در قرارداد .


ماده 2- اسناد و مدارک قرارداد


2-1- قرارداد حاضر
2-2- نقشه و مشخصات فنی
2-3- کلیه دستورکارهائی که در حین اجرا توسط کارفرما ابلاغ می گردد .
2-4- مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان که بدون ضمیمه نمودن جز اسناد قرارداد می باشد .


ماده 3 – مبلغ قرارداد


کل مبلغ قرارداد ، عبارتست از ............................ ریال که پس از کسر 5 درصد بابت مالیات قابل پرداخت می باشد که از مبلغ کل قرارداد ............................ ریال جهت طراحی محاسباتی و فروش و حمل و تحویل کلیه تجهیزات و لوازم مربوط به دو دستگاه آسانسور به همراه کلیه عوارض و مالیات های کالای وارداتی به صورت تحویل کامل در کارگاه ....................... .
مبلغ .............................. ریال جهت نصب کلیه درب ها و کابین و دیگر لوازم مربوط بطور کامل و راه اندازی دستگاهها همراه با اخذ تایید آسانسور از شرکت بازرسی آسانسور ایران در نظر گرفته شده است .


ماده 4 – نحوه پرداخت


با توجه به توافقات و زمان بندی تحویل آسانسور نحوه پرداخت بشرح ذیل خواهد بود .
4-1- مبلغ ..................... ریال به تاریخ .................... طی چک شماره .................. بانک ................. بابت تحویل کلیه دربهای طبقات ، درایو ( نیروی محرکه ) و دستگاههای مربوط به ایمنی و تراول ها و غیره که پس از اخذ تایید از پروژه مبنی بر حضور موارد فوق در پروژه قابل دریافت خواهد بود .
4-2- مبلغ ............... مورخ .............. طی چک شماره ............................. بانک .......................... .
4-3- مبلغ .............. مورخ ...................... طی چک شماره ......................... بانک ......................... .


ماده 5 – مدت قرارداد


با توجه به اینکه پیمانکار اذعان می نماید از محیط کارگاه بازدید بعمل آمده و مسایل اجرائی در کارگاه همراه با خردید وسائل وارداتی تجهیزات را در نظر گرفته و با این شرایط جهت خرید ، حمل ، تحویل ، نصب و راه اندازی کل آسانسورها از تاریخ عقد قرارداد به مدت ............... ماه قرارداد را بطور کامل تا راه اندازی اولیه انجام داده و پیمانکار حداکثر در مدت .................... ماه بعد ازآن همراه با استاندارد آسانسورها جهت تحویل موقت درخواست کتبی نماید .


ماده 6- زمان بندی انجام کار


6-1- مورخ ....................... تحویل کلیه درب ها و ریل ها به همراه درایو و متعلقات ( تراول )
6-2- مورخ ....................... نصب کلیه درب ها و ریل ها
6-3- مورخ ........................ تحویل کابین و تابلو و کلیه قطعات کسری جهت نصب و راه اندازی
6-4- مورخ ........................ نصب کلیه قطعات و راه اندازی کامل جهت اخذ تایید استاندارد
تبصره – طبق توافقات بعمل آمده و برنامه زمان بندی ، پیمانکار پس از عقد قراداد می بایست سریعا نسبت به باز کردن اعتبار بانکی جهت خرید اقلام اقدام و در تاریخ های فوق نسبت به تحویل ملزومات اقدام نماید .


ماده 7 – دوره تضمین قرارداد


7-1- پیمانکار ، کل مجموعه خریداری شده را بعد از تاریخ صورتجلسه تحویل نهائی به مدت 24 ماه گارانتی نموده و موظف است هرگونه اشکال در سیستم یا خرابی در قطعات آن را در کمترین زمان جبران نماید .
7-2- پیمانکار 2 فقره چک وجه الضمان بانک مورد تایید کارفرما را بابت وجه الضمان تحویل اجناس خریداری شده به پروژه هر یک به مبلغ .................... ریال طی اخذ رسید به کارفرما در هنگام عقد قرارداد تحویل داده که بدیهی است پس از تحویل اجناس به پروژه طی یک صورتجلسه ، کلیه چک های .جه الضمان تحویلی به ایشان مسترد می گردد .
7-3- یک فقره چک بانک ..................... به مبلغ ......................... ریال به عنوان حسن انجام کار در هنگام عقد قرارداد توسط پیمانکار بابت تضمین حسن انجام کار و نصب تحویل نهایی به کارفرما تحویل و پس از اخذ گواهی تایید از طرف اداره استاندارد به ایشان مسترد خواهد شد.


ماده 8 – تعهدات کارفرما


8-1- کلیه کارهای مرتبط با ساخت سازه ، آهن کشی ، آماده سازی چاهک ها
8-2- کلیه کارهای مرتبط با عملیات ساختمانی از جمله دورچینی دربهای طبقه و ایجاد حفره های لازم در سنگ نما برای نصب شستی های طبقه و نشان دهنده های سردرب و همچنین ساخت فونداسیون های کف چاهک و کف موتورخانه آسانسور
8-3- تهیه و نصب چراغهای تونلی تامین کننده روشنایی داخل چاهک آسانسور وکلیدهای روشنایی مربوطه در موتورخانه آسانسور طبقه زیرزمین و همچنین پریز برق در کف چاهک آسانسور طبقه زیر زمین و همچنین پریز برق در کف چاهکهای آسانسورها
8-4- تهیه و نصب تابلو برق فاز شبکه در موتورخانه های آسانسور
8-5- تهیه و نصب دریچه های فرار در موتورخانه
8-6- تهیه و نصب هواکش موتورخانه آسانسور
8-7- تهیه و نصب ریل و قلاب سقف موتورخانه آسانسور
8-8- تهیه و نصب پریزها و روشنایی موتورخانه آسانسور
8-9- تخصیص و تحویل انبار دارای قفل و روشنایی به پیمانکار به منظور نگهداری لوازم و قطعات آسانسور در مدت اجرای قرارداد
8-10- پرداخت به پیمانکار طبق شرایط ماده چهار


ماده 9 – مشخصات فنی دستگاهها


- درب طبقه : سانترال دولته به عرض .................. به ارتفاع .................. مدل ........................ دارای کنترل سرعت VVVF
- درب کابین : سانترال ( باز شو از وسط ) ، دولته ، به عرض ..................... به ارتفاع ................ مدل ................. دارای کنترل سرعت VVVF
- درب کابین : مدل ................. و یا به انتخاب کارفرما ( کارفرما می بایست از کلیه مراحل طراحی و ساخت کابین ها مطلع بوده و با نظر وی کابین ساخته شود )
- طول مسیر : حدودا 60 متر ( طول مسیر حرکت و چاهک مربوطه به رویت پیمانکار رسیده و مورد تایید ایشان بوده است )
- ارتفاع تمام شده داخل کابین 40/2 می باشد که با توجه به طرح انتخابی این اندازه بایستی در طراحی و نصب لحاظ گردد .
- استفاده از 10 عدد LCD یا نمایشگر در طبقات داخل کابینها و با رنگ آبی سایز " 9 یا بالاتر
- سیستم ارتباط داخلی جهت برقراری تماس بین مسافرین و متصدی ساختمان در مواقع ضروری
- طرح نهایی شاسی طبقات بایستی با تایید نظر کارفرما انتخاب و جهت نصب آن اقدام گردد .
- ایمنی ها : همگی در تطابق کامل با استاندارد EN81 گواهی شده توسط TUV آلمان
-کلیه تجهیزات سازگار و مورد تایید سازمان استاندارد آسانسور در ایران خواهد بود .
- دربهای کابین مجهز به سیستم پرده نور جهت کنترل باز و بسته شدن
- در تابلوی فرمان ورودی جهت سنسور زلزله و سیستم هوشمند تعبیه می گردد .
- نصب سنسور زلزله توسط پیمانکار ولی خرید آن توسط کارفرما انجام می گیرد .
- سیستم نمایشگر در داخل هر طبقه از نوع دات ماتریکس با رنگ آبی می باشد .
- نوع آسانسور : کششی از گروه وتیور با تمام تجهیزات و لوازم .
- سیستم صوتی جهت پخش در داخل کابین (Surround System)
- نوع سیم بکسل – مدل گاورنرها کاملا وارداتی از کشور آلمان
- زنگ خبر رسیدن به طبقات ( طبق اصول استاندارد ) .
- کلیه قطعات و نصب طبق استاندارد EN81 باید باشد .
- کلیه ریل ها از نوع .................. ساخت ...................... می باشد .
- کلیه ترمزها و پاراشوت ها ساخت .............................. می باشد .
- تراول از نوع دت وایلر سوئیس ................................... می باشد .
-کلیه کفشک ها از نوع .................... ساخت ................ می باشد .
- کلیه کابینها شامل سیستم Over Load می باشد.
- وزنه تعادلی از نوع چدنی می باشد .
- نوع کاربری : مسافر بر
- ظرفیت هر دستگاه ................... نفره
- سرعت: ................................ متر بر ثانیه
- تعداد توقف: ...................... ایستگاه
- تعداد درب : ..................... برای هر دستگاه
- تعداد درب کابین : ............... برای هر دستگاه
- روش احضار : Duplex/Down-Collective
- تابلو فرمان : مدل
- درایو : مدل
- اندازه چاه : 260* 410 سانتیمتر
- Cop&Lop: مدل


ماده 10 – تعهدات پیمانکار


10-1- پیمانکار تعهد می نماید بدون وقفه و تعطیلی از روز انعقاد قرارداد عملیات موضوع قرارداد را شروع نماید و تعداد کارگران و استاد کاران باید طوری باشد که در تحویل به موقع کار تعویق حاصل نگردد ، در این مورد کارفرما حق خواهد داشت افزایش تعداد کارگران و استادکاران را از پیمانکار بخواهد .
10-2- پیمانکار تعهد می نماید استاد کاران و کارگران خبره در رابطه با موضوع قرارداد را بکار گمارده و شخصا خود هدایت آنها را به عهده گیرد و دستمزد و حقوق کامل ایشان را به موقع پرداخت نماید .
10-3- مسئولیت اخلاقی و حفظ موازین شرعی کلیه پرسنل پیمانکار به عهده ایشان بوده و کارفرما می تواند در صورت مشاهده موارد ، این موضوع را به پیمانکار گزارش دهد و ایشان می بایست نفرات خاطی را از کارگاه اخراج نماید .
10-4- پیمانکار موظف است پس از دریافت پیش پرداخت در حداقل زمان نسبت به نهایی کردن پروفرمها و ثبت سفارش های کالای موضوع قرارداد اقدام لازم انجام دهد .
10-5-پیمانکار موظف است آسانسور موضوع قرارداد را پس از ترخیص از گمرک جهت حمل از گمرک تا محل کارگاه تحت پوشش بیمه حمل قرار دهد .
10-6-پیمانکار موظف است قبل از اتمام مراحل اداری ترخیص ، مراتب را به اطلاع کارفرما رسانده و هماهنگی لازم برای محل تخلیه اجناس درکارگاه و همچنین حضور عوامل تحویل گیرنده را بنماید .
10-7- پیمانکار موظف است حداقل یک نسخه از کلیه اسناد دریافتی از شرکت سازنده را در اختیار پروژه قرار دهد .
10-8- پیمانکار موظف است نمونه های مختلف کابین ، شاستی و کلیه لوازمات تزئینی را که شرکت سازنده عرضه می نماید ، به خریدار معرفی و پس از تایید از طرف پروژه نسبت به سفارش طبق درخواست اقدام نماید .
10-9- کلیه عملیات آهنکشی ها چاهکها جهت نصب توسط پیمانکار کنترل و نظارت می گردد و ایشان موظف به تحویل گرفتن کل اسکلت از مجری سازنده طبق استانداردهای موجود و نقشه های اجرائی می باشد . (همچنین ایشان می توانند کسانی را که در این مورد مهارت فنی دارند جهت اجرا به کارفرما پیشنهاد داده تا ایشان انتخاب نمایند ) .
10-10- پیمانکار بایستی هنگام تکمیل کابین و ساخت و قبل از حمل با هماهنگی با کارفرما شرایطی را جهت بازدید کارفرما و نماینده ایشان مهیا تا کارفرما بتواند هنگام ساخت و مونتاژ از کلیه اقلام ، بازدید حین ساخت داشته باشند .
10-11- پیمانکار متعهد است از زمان شروع عملیات نصب بر طبق زمانبندی اعلام شده کار را به پایان برساند و دستگاههای مورد قرارداد را در شرایط کاملا مناسب مطابق با ضوابط استاندارد تحویل و نصب و راه اندازی نماید .
10-12- پیمانکار موظف است پس از گشایش اعتبار اسنادی در بانک کارگزار مراتب را به طور کتبی به اطلاع خریدار برساند .
10- 13- رعایت کامل مبحث پانزدهم مقررات ملی ساختمان از جانب پیمانکار الزامی است .
10-14- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه مشکلات احتمالی و سختی کار و مشخصات فنی و نقشه های اجرائی را ملاحظه و سپس نسبت به امضای این قرارداد اقدام می نماید.
10-15- پیمانکار تعهد می نماید که کلیه عملیات موضوع قرارداد را با رعایت اصول فنی و ایمنی کامل و حفظ جان کارگران خود در نهایت دقت انجام داده و به اتمام برساند . ضمنا رعایت مبحث 12 مقررات ملی ساختمان نیز الزامی می باشد .


ماده 11 – تحویل آسانسور


پس از راه اندازی هر دستگاه آسانسور و انجام عملیات تا مقطع حداقل 95 درصد پیمارنکار ملزم بوده این مسئله را به طور کتبی به دستگاه نظارت کارفرما اعلام دارد .
بعد از دریافت گواهی نامه استاندارد ایران ، پیمانکار ملزم به گزارش و ارائه این مسئله به کارفرما و یا دستگاه نظارت بوده و ظرف مدت 15 روز با حضور و تایید کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار صورتجلسه ای مبنی بر تحویل موقت دستگاه آسانسور امضاء خواهد شد . 6 ماه بعد از تاریخ تحویل موقت دستگاهها با درخواست کتبی پیمانکار از کارفرما حداکثر در مدت 15 روز در جلسه ای با حضور تایید کارفرما ، دستگاه نظارت و پیمانکار تحویل قطعی خواهد شد .


ماده 12 – حل اختلاف


در صورت بروز هرگونه اختلاف بین طرفین این قرارداد موضوع از طریق حکمیت حل و فصل می گردد و آخرین حکم مرضی الطرفین در این قرارداد مراجع ذیصلاح قانونی می باشد .


ماده 13 – موارد فسخ قرارداد


13-1- انتقال قرارداد یا واگذاری عملیات به اشخاص حقیقی یا حقوقی دیگر از طرف پیمانکار
13-2- تاخیر در شروع بکار بیش از یک هفته از تاریخ ابلاغ قرارداد
13-3- عدم اجرای تمام یا قسمتی از موارد قرارداد در موعد پیش بینی شده
13-4-تاخیر در اجرای کار بطوریکه دلالت بر عدم صلاحیت مالی و فنی و یا سونیت پیمانکار بنماید .


ماده 14


این قرارداد در 14 ماده و 1 تبصره در سه نسخه تهیه شده و به امضاء طرفین رسیده و هر نسخه آن در حکم واحد بوده و دارای اعتبار واحد می باشد .

کارفرما/ پیمانکار

اشتراک این مطلب از طریق:

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربازدید

قراردادهای پربحث

Real time web analytics, Heat map tracking